Marché Public

Brecht

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 24/05/2020

DETAIL

Brecht | Onderhouds- en herstellingswerken wegen Brecht Dienstjaar 2020 N° 517482
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Brecht
Postadres: Gemeentepark 1,BE-2960 Brecht
Contactpersoon: Jo Schillebeeckx
Tel: +32 3128750
E-mail: jo@studieburo-schillebeeckx.be
Internetadres(sen): www.brecht.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376390

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Studieburo Schillebeeckx
Postadres: Lang Ossegoor 36,BE Malle
Contactpersoon: Jo Schillebeeckx
E-mail: jo@studieburo-schillebeeckx.be
Internetadres(sen): www.studieburo-schillebeeckx.be www.studieburo-schillebeeckx.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Onderhouds- en herstellingswerken wegen Brecht Dienstjaar 2020 
Referentienummer: Brecht-B180326/3-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233141
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
– Affrezen en afvoeren bestaande kws verhardingen
– Aanleggen van een nieuwe toplaag in kws
– Aanleg verkeersplateau in betonstraatstenen
– Herstel betonverhardingen
– Herstel boordstenen en watergreppel
– Herstel plateauoprit en kleinschalige verhardingen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeente Brecht
II.2.4. Beschrijving
– Affrezen en afvoeren bestaande kws verhardingen – Aanleggen van een nieuwe toplaag in kws – Aanleg verkeersplateau in betonstraatstenen – Herstel betonverhardingen – Herstel boordstenen en watergreppel – Herstel plateauoprit en kleinschalige verhardingen 
II.2.7. Looptijd
40 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Vereiste registratie: 00 of 05

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: C

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-06-30 10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-06-30
Plaatselijke tijd: 10:30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State, BE Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-05-25

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top