Marché Public

BuroLandschap

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 18/12/2019

DETAIL

BuroLandschap | Omgevingsaanleg museum-as Be-Mine N° 540759
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: BuroLandschap
Postadres: Hasseltsesteenweg 553,BE-3700 Tongeren
Contactpersoon: Pieter Daenen
Tel: +32 479845084
E-mail: pieter@burolandschap.be
Internetadres(sen): http://www.burolandschap.com https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=362425

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
omgevingsaanleg museum-as Be-Mine 
Referentienummer: BuroLandschap-1912-2019-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De omgevingsaanleg als onderdeel van dit dossier betreft het inrichten van de open ruimte tussen het zwembad en de voormalige elektriciteitshal, waterkasteel, ventilatiegebouw en ophaalgebouw. Het betreft het toegankelijk maken van deze zones en het inrichten van de groenzones.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: Be-Mine, Koolmijnlaan 201, 3582 Beringen
II.2.4. Beschrijving
openbare procedure voor het aanstellen van een aannemer voor het realiseren van infrastructuurwerken 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-04-20
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-07-10
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Erkenning van aannemers: Wegenbouwkundige werken C, minimaal klasse 3

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Erkenning van aannemers: Wegenbouwkundige werken C, minimaal klasse 3

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-17 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-02-17
Plaatselijke tijd: 10:00Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
in gesloten zitting

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
NV be-MINE
koolmijnlaan 201, BE-3583 Beringen
E-mail: j.huysmans@lrm.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-19

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top