Cordium

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 05/04/2019

DETAIL

Cordium | Perceel 1vliermaalroot het vervangen van het buitenschrijnwerk, perceel 2 : het plaatsen van de ventilatie c , perceel 3 : het na isoleren van muren N° 510316
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Cordium
Postadres: Gouverneur Roppesingel 133 ,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: De heer Alain Bielen
Tel: +32 11264560
Fax: +32 11264561
E-mail: Alain.bielen@cordium.be
Internetadres(sen): www.cordium.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Cordium
Postadres: Gouverneur Roppesingel 133 ,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: De heer Raf Huysmans
Tel: +32 11264577
Fax: +32 11264561
E-mail: Raf.huysmans@cordium.be
Internetadres(sen): www.cordium.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
perceel 1vliermaalroot het vervangen van het buitenschrijnwerk, perceel 2 : het plaatsen van de ventilatie c , perceel 3 : het na isoleren van muren  
Referentienummer: 2017-251
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45421100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Vliermaalroot I – het vervangen van het buitenschrijnwerk 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: patrimonium Cordium
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
210 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Vliermaalroot I – het plaatsen van een ventilatie systeem c 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: patrimonium Cordium
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
120 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
vliermaalroot I – na isoleren van spouwmuren 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: patrimonium Cordium
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
120 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;- in orde is met de betaling van belastingen- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek
Eventuele minimumeisen:
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: perceel 1 : D20 (Metalen schrijnwerk), Klasse 4
perceel 2 : D18 (Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning), Klasse 2
perceel 3 : D4 (Geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd), Klasse 1

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-14 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-11-10
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-14
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Cordium – Gouverneur Roppesingel 133, 3500 HasseltInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-05

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]