fbpx

Marché Public

C.v.b.a. Maatschappij Voor De Huisvesting Van Het Kanton Heist-op-den-berg

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 10/05/2021

DETAIL

C.v.b.a. Maatschappij Voor De Huisvesting Van Het Kanton Heist-op-den-berg | Vervangingsbouw van immerseelstraat
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: C.V.B.A. Maatschappij voor de Huisvesting van het Kanton Heist-op-den-Berg
Postadres: Plantijnlaan 2,BE-2220 Heist-op-den-Berg
Contactpersoon: De heer Joachim Baestaens
Tel: +32 15247186
Fax: +32 15242680
E-mail: Joachim.Baestaens@hkh.vlaanderen
Internetadres(sen): www.huisvestingheistputte.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
vervangingsbouw van immerseelstraat 
Referentienummer: 2021013
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45211300
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
Voornaamste plaats van uitvoering: Itegem
II.2.4. Beschrijving
De opdracht(en) gaat/gaan over “De vervangingsbouw van 25 sociale huurappartementen te Itegem, met ondergrondse parking en omgevingsaanleg opgenomen in infrastructuurluik”.  Plaats van uitvoering: straat/wijk: Van Immerseelstraat 6-8-10-12-14-16-18-20 in Itegem(Heist-Op-Den-Berg). 
II.2.7. Looptijd
500 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 7

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 7

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-06-17 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2021-12-14
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2021-06-17
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Raadzaal

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
ondernemingsrechtbank Antwerpen
Bolivarplaats 20 bus 7, BE-2000 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-05-11

Scroll to Top