Dab Vloot

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 24/09/2022

DETAIL

Dab Vloot | Leveren kettingmateriaal
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  DAB Vloot
Postadres :  Sir Winston Churchillkaai 2, BE- 8400  Oostende
Contactpersoon:  Ruben Vanhamel
E-mail:   ruben.vanhamel@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   www.welkombijvloot.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458957

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren kettingmateriaal  
Referentienummer:   DAB Vloot-16EQA/22/006/O-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  34515100
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Leveren kettingmateriaal
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
leveren D-sluitingen 36mm (Oostende)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE255
Voornaamste plaats van uitvoering:   Oostende
II.2.4. Beschrijving
Leveren kettingmateriaal  
II.2.7. Looptijd
1   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
leveren breidels (Oostende)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE255
Voornaamste plaats van uitvoering:   Oostende
II.2.4. Beschrijving
Leveren kettingmateriaal  
II.2.7. Looptijd
1   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   3

II.2.1. Benaming
leveren kettinglengtes 40m (36mm) + draainagel (Oostende)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE255
Voornaamste plaats van uitvoering:   Oostende
II.2.4. Beschrijving
Leveren kettingmateriaal  
II.2.7. Looptijd
1   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   4

II.2.1. Benaming
leveren D-sluitingen 22mm (Oostende)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE255
Voornaamste plaats van uitvoering:   Oostende
II.2.4. Beschrijving
Leveren kettingmateriaal  
II.2.7. Looptijd
1   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
De vereisten met betrekking tot de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid zijn:
• De inschrijver toont aan dat hij een grote ervaring heeft in het succesvol afleveren van kettingsystemen voor navigatieboeien op zee
• Beschikken over een testbank voor het testen van de proof en breakingload voor de te leveren kettingsystemen.
• Beschikken over een kwaliteitsmanagementsysteem gelijkaardig aan ISO 9001 dat slaat op de productie en levering van ankerkettingsystemen gelaste gesmede en fittings
De inschrijver bewijst zijn technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid aan de hand van:
• De inschrijver legt minimaal 3 referenties voor (m.b.t. het afleveren van kettingsystemen voor navigatieboeien) die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht
• De attesten van de testinstallatie die zal worden gebruikt en die onder toezicht staat van een keurorgaan Lloyds of gelijkwaardig.
• Attest dat het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem of gelijkwaardig is goedgekeurd door Lloyds Register Quality Assurance (of gelijkaardig).

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-11-07  09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   2   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-11-07
Plaatselijke tijd:   09:30
Adres:   Vrijhavenstraat 3 , 8400 Oostende

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1000  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-22

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]