Marché Public

DE ARK

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 05/01/2020

DETAIL

DE ARK | PROJECTEN_ Rijkevorsel Molenakkers, INFRA_ aanleg publiek domein Fase 1 (VMSW 2010/0868/01) N° 500251
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: DE ARK
Postadres: Campus Blairon 599,BE-2300 Turnhout
Tel: +32 14401100
E-mail: aankoop@arkwonen.be
Internetadres(sen): www.arkwonen.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
PROJECTEN_ Rijkevorsel Molenakkers, INFRA_ aanleg publiek domein Fase 1 (VMSW 2010/0868/01) 
Referentienummer: 2019-0129
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233121
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: Rijkevorsel, Molenakkers
II.2.4. Beschrijving
PROJECTEN_ Rijkevorsel Molenakkers, INFRA_ aanleg publiek domein Fase 1 (VMSW 2010/0868/01) 
II.2.7. Looptijd
65 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de aanbesteder vraagt zelf deze inlichtingen: – Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ; – Het attest van BTW-plichtigheid (FOD Financiën); – De juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO; – Het attest fiscale schulden (FOD Financiën); – De jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank (indien van toepassing); – De erkenning der aannemers van werken (FOD Economie) (indien van toepassing).De andere documenten zullen aan de vermoedelijke opdrachtnemer gevraagd worden.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. attest van erkenning
Eventuele minimumeisen:
1. C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 4

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. attest van erkenning

Eventuele minimumeisen:
1. C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 4
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 4

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-06 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-08-04
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-02-06
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, AFDELING TURNHOUT
Kasteelplein 1, BE-2300 Turnhout
Tel: +32 14447100
Internetadres(sen): http://www.rechtbankeersteaanlegantwerpen.be/index.php/algemene-info-turnhout

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-06

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top