fbpx

Marché Public

De Noorderkempen Cv

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 10/05/2021

DETAIL

De Noorderkempen Cv | Bouwen van 11 gezinswoningen
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Noorderkempen cv
Postadres: Kweekstraat 4b,BE-2330 Merksplas
Contactpersoon: Vanessa Herrijgers
Tel: +32 14639512
E-mail: vanessa.herrijgers@denoorderkempen.be
Internetadres(sen): http://www.denoorderkempen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=410439

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bouwen van 11 gezinswoningen 
Referentienummer: DNK-2018/0456/01-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45210000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Bouwen van 11 gezinswoningen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: kapelhof, 2330 Merksplas
II.2.4. Beschrijving
Bouwen van 11 gezinswoningen type 2/4 + tuinbergingen + carports 
II.2.7. Looptijd
440 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-06-18 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 180 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2021-06-18
Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank Turnhout
Kasteelplein 1, BE-2300 Turnhout

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank Turnhout
Kasteelplein 1, BE-2300 Turnhout

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank Turnhout
Kasteelplein 1, BE-2300 Turnhout

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-05-11

Scroll to Top