De Vierklaver Vzw

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 23/03/2023

DETAIL

De Vierklaver Vzw | Geregeld zittend vervoer van personen met een beperking al dan niet rolstoelgebonden
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  De Vierklaver vzw
Postadres :  Haarkenstraat 32 a, BE- 9850  Landegem
Contactpersoon:  Danny de Sloover
Tel:   +32 93219125
Fax:   +32 93219120
E-mail:   danny.desloover@de-vierklaver.be
Internetadres(sen):   www.de-vierklaver.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476722

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Geregeld zittend vervoer van personen met een beperking al dan niet rolstoelgebonden  
Referentienummer:   De Vierklaver-2023/001/DAD-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  60130000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Geregeld zittend vervoer van personen met een beperking al dan niet rolstoelgebonden van en naar onze dagcentra, te Haarkenstraat 32 A, 9850 Landegem, te Krommewege 44, 9990 Maldegem en te 9900 Eeklo, Garenstraat 44
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Vervoer van en naar de dagondersteuning te 9850 Landegem, Haarkenstraat 32 a  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE233, BE234
II.2.4. Beschrijving
Geregeld zittend vervoer van personen met een beperking al dan niet rolstoelgebonden  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-06-01
Einde (dd/mm/jjjj):   2027-05-31
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Vervvoer van en naar dagondersteuning te 9990 Maldegem, Krommewege 44 en 9900 Eeklo, Garenstraat 46  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE233, BE234
II.2.4. Beschrijving
Geregeld zittend vervoer van personen met een beperking al dan niet rolstoelgebonden  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-06-01
Einde (dd/mm/jjjj):   2027-05-31
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
RSZ-attest met betrekking tot voorlaatste trimester voor de uiterste indieningsdatum van de offerte

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-04-24  14:05
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   3   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2023-04-24
Plaatselijke tijd:   14:05

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent
Opgeëistenlaan 401/A,  BE- 9000  Gent

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-21

Scroll to Top