Marché Public

De Vlaamse Waterweg nv

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 11/12/2019

DETAIL

De Vlaamse Waterweg nv | Groenonderhoud van dijken, oevers, verhardingen, grondbermen en groengebieden Beneden-Nete, Kleine Nete, Grote Nete en Nete-afleiding (District 3) N° 539367
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Patrick Verhaegen
Tel: +32 15300044
Fax: +32 32246725
E-mail: patrick.verhaegen@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=361082

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Groenonderhoud van dijken, oevers, verhardingen, grondbermen en groengebieden Beneden-Nete, Kleine Nete, Grote Nete en Nete-afleiding (District 3) 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AZZ-19-0086-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233229
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De diensten omvatten:
· Het uitvoeren van beheers- en onderhoudswerkzaamheden aan de bestaande grasbermen en
taluds van de dijken, op de bermen van langslopende dienstwegen en grachten, en algemeen op
alle aanhorigheden van de waterwegen zoals aan bruggen, uitwateringssluizen, spuikommen,
grondoverschotten, binnendijken en bijhorende wegen in gecontroleerde overstromingsgebieden
(maaien van bermen, scheren van hagen, exotenbestrijding, .).
· Groenwerken:
· Rooien van beplantingen in beperkte hoeveelheden
· Rooien van bomen in beperkte hoeveelheden
· (Her)Aanplanten van hagen en bomen in beperkte hoeveelheden en het onderhoud van deze
aanplantingen gedurende de waarborgtermijn
· Uitvoeren van verschillende snoeiwijzen aan bomen
· Uitvoeren van boomcontroles in beperkte hoeveelheden
· Scheren van hagen
· Hakhoutbeheer
· Dunnen van houtkanten in beperkte hoeveelheden
· Het ruimen van sloten.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Groenonderhoud van dijken, oevers, verhardingen, grondbermen en groengebieden Beneden-Nete, Kleine Nete, Grote Nete  en Nete-afleiding (District 3) 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Uitdrukkelijke verlenging De aanbestedende overheid heeft het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te verlengen in één of meerdere malen met een maximale looptijd van 4 jaar. Iedere verlenging wordt aan de opdrachtnemer meegedeeld tenminste 60 kalenderdagen voor het verstrijken van de looptijd. 

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-13 13:45
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-01-13
Plaatselijke tijd: 13:45

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De indiening van de offerte dient elektronisch via de e-tendering website te gebeuren(https://eten.publicprocurement.be).De opdracht wordt uitgeschreven door De Vlaamse Waterweg nv, Havenstraat 44 te 3500 Hasselt.De administratieve entiteit die optreedt als aanbestedende overheid is:De Vlaamse Waterweg nvafdeling Zeeschelde – ZeekanaalLange Kievitstraat 111-113 bus 442018 AntwerpenTel: 03/224 67 11Fax: 03/224 67 05Mail: zeescheldezeekanaal@vlaamsewaterweg.beInlichtingen betreffende de opdracht kunnen tijdens de kantooruren (9u00-16u) bekomen worden bij:Patrick Verhaegen (patrick.verhaegen@vlaamsewaterweg.be)

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-09

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top