Marché Public

De Vlaamse Waterweg nv

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 23/12/2019

DETAIL

De Vlaamse Waterweg nv | Aanleg DWA riolering ENA bedrijventerrein Ham- Zwartenhoek N° 541360
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Bart Stevaert
Tel: +32 11298518
Fax: +32 11221277
E-mail: bart.stevaert@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=362913

I.3. Communicatie

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: de heer Jim Hiemeleers, Projectingenieur
Tel: +32 11298525
E-mail: jim.hiemeleers@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=362913

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanleg DWA riolering ENA bedrijventerrein Ham- Zwartenhoek 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AAO-19-9003-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45112000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is Ontwikkeling ENA bedrijventerrein Ham-Zwartenhoek: Aanleg DWA
riolering.
De werken omvatten:
– grondwerken;
– aanleg dwa riolering (persleiding);
– plaatsing mini- pompinstallaties inclusief sturingskast;
– aanleg dienstweg in grasdallen;
– het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is Ontwikkeling ENA bedrijventerrein Ham-Zwartenhoek: Aanleg DWA riolering. De werken omvatten: – grondwerken; – aanleg dwa riolering (persleiding); – plaatsing mini- pompinstallaties inclusief sturingskast; – aanleg dienstweg in grasdallen; – het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode 
II.2.7. Looptijd
40 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-03 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-02-03
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Hasselt

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De uitvoeringstermijn van de werken bedraagt 40 werkdagenDe indiening van de offerte dient elektronisch via de e-tendering website te gebeuren(https://eten.publicprocurement.be)De opdracht wordt uitgeschreven door De Vlaamse Waterweg nv, Havenstraat 44 te 3500 HasseltDe administratieve entiteit die optreedt als aanbestedende overheid is:De administratieve entiteit die optreedt als aanbestedende overheid, is:De Vlaamse Waterweg nv – Afdeling Commercieel BeheerAdres: Havenstraat 44 – 3500 HasseltTel.:011 29 84 00Fax:011 22 12 77E-mail:info@vlaamsewaterweg.beInlichtingen betreffende de opdracht kunnen tijdens de kantooruren (9u15-11u45 en 13u45-16u) bekomen worden bij de heer Jim Hiemeleers.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-24

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top