De Vlaamse Waterweg Nv

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 03/08/2022

DETAIL

De Vlaamse Waterweg Nv | Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten: Bouw van een fietsbrug aan sluis 10 te Schoten.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  De Vlaamse Waterweg nv
Postadres :  Havenstraat 44, BE- 3500  Hasselt
Contactpersoon:  Jolien Driesmans
Tel:   +32 11298400
E-mail:   regio.oost@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen):   www.vlaamsewaterweg.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454571

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten: Bouw van een fietsbrug aan sluis 10 te Schoten.  
Referentienummer:   De Vlaamse Waterweg-ARO-22-8101-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45221100
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is de bouw van een fietsbrug, ten zuiden van de sluisbrug aan sluis 10 te schoten, over het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, gelegen langs het Albertkanaal.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeente Schoten
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is de bouw van een fietsbrug, ten zuiden van de sluisbrug aan sluis 10 te schoten, over het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, gelegen langs het Albertkanaal.  
II.2.7. Looptijd
1   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Art. 68-69 Uitsluitingsgronden2. Voor opdrachten waarvan de geraamde waarde lager ligt dan de drempels voor de Europese bekendmaking.Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 67 t.e.m. 69 Wet 2016.Volgende documenten moeten aan de offerte toegevoegd worden:- voor alle inschrijvers: een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in art. 67 Wet 2016 en art. 61 K.B. Plaatsing;- voor de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offerte opgemaakt is, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;- en bijkomend voor de buitenlandse inschrijvers:- een origineel attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het land waar hij gevestigd is en waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig art. 68 Wet 2016 en art. 62 K.B. Plaatsing;- een attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat de betrokkene in orde is met de betaling van zijn belastingen (directe belastingen en btw) overeenkomstig art. 68 Wet 2016 en art. 63 K.B. Plaatsing;- een getuigschrift van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het betrokken land.Indien de inschrijver, die zich in een uitsluitingsgeval bevindt, zich op corrigerende maatregelen wil beroepen, moeten deze genomen maatregelen expliciet in de offerte worden beschreven.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De werken van de door onderhavig bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie E (burgerlijke bouwkunde), en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 5 behoren.Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De werken van de door onderhavig bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie E (burgerlijke bouwkunde), en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 5 behoren.Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-12  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-05-10
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-09-12
Plaatselijke tijd:   11:00
Adres:   Hasselt

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De in punt II.2.7) Looptijd van de opdracht: uitvoeringstermijn van één dag is louter fictief.De uitvoeringstermijn van de werken bedraagt 110 werkdagen.Deze uitvoeringstermijn bestaat uit volgende fasen:Fase 1: Voorbereidende werkzaamheden: 10 werkdagen;Fase 2: Bouw landhoofden en plaatsing fietsbrug: 60 werkdagen;Fase 3: Verlegging F15 en aanleg plateau wegenis: 40 werkdagen.Alle termijnen zijn bindend.Voor de verschillende fasen zal geen afzonderlijk aanvangsbevel gegeven worden.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-04

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]