De Vlaamse Waterweg Nv

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 11/08/2022

DETAIL

De Vlaamse Waterweg Nv | Slibslepen in het Dijle-, Rupel- en Zeescheldebekken
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  De Vlaamse Waterweg nv
Postadres :  Havenstraat 44, BE- 3500  Hasselt
Contactpersoon:  Sergio Antezana
Tel:   +32 491151523
Fax:   +32 32246725
E-mail:   sergio.antezana@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen):   www.vlaamsewaterweg.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=455070

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Slibslepen in het Dijle-, Rupel- en Zeescheldebekken  
Referentienummer:   De Vlaamse Waterweg-ARC-22-0033-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90513600
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De diensten omvatten het slibslepen met behulp van een mechanisch onder-waterbaggertuig, zijnde een ploeg, bak of sweepbeam. Het Zeeschelde-, Rupel- en Dijlebekken is door de tijdynamiek gekenmerkt door een veranderlijke morfologie. De locaties die een gevaar vormen voor de scheepvaart zijn veelal gekend en moeten op regelmatige basis worden geploegd om de exploitatie van de waterweg voor de scheepvaart te blijven garanderen. Daarnaast zijn er door de veranderlijke dynamieken ook nieuwe locaties die voor problemen kunnen zorgen. Ook deze dienen te worden aangepakt.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
Voornaamste plaats van uitvoering:   Dijle-, Rupel- en Zeescheldebekken
II.2.4. Beschrijving
De diensten omvatten het slibslepen met behulp van een mechanisch onder-waterbaggertuig, zijnde een ploeg, bak of sweepbeam. Het Zeeschelde-, Rupel- en Dijlebekken is door de tijdynamiek gekenmerkt door een veranderlijke morfologie. De locaties die een gevaar vormen voor de scheepvaart zijn veelal gekend en moeten op regelmatige basis worden geploegd om de exploitatie van de waterweg voor de scheepvaart te blijven garanderen. Daarnaast zijn er door de veranderlijke dynamieken ook nieuwe locaties die voor problemen kunnen zorgen. Ook deze dienen te worden aangepakt.  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
De raamovereenkomst wordt stilzwijgend verlengd met een termijn van telkens 1 jaar. De volledige looptijd (incl. verlengingen) is beperkt tot 4 jaar.  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Art. 67-69 UitsluitingsgrondenDe inschrijver legt een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor als verklaring dat hij zich niet in een toestand van uitsluiting bevindt zoals bedoeld in art. 67 t.e.m. 69 Wet 2016 (zie onderstaand artikel 73 voor meer informatie over het UEA).Eventuele corrigerende maatregelen vermeldt de inschrijver op dit UEA.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-10-24  09:45
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   4   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-10-24
Plaatselijke tijd:   09:45

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De indiening van de offerte dient elektronisch via de e-tendering website te gebeuren(https://eten.publicprocurement.be).De opdracht wordt uitgeschreven door De Vlaamse Waterweg nv, Havenstraat 44 te 3500 Hasselt.De administratieve entiteit die optreedt als aanbestedende overheid is:De Vlaamse Waterweg nvafdeling Regio CentraalLange Kievitstraat 111-113 bus 442018 AntwerpenTel: 03/224 67 11Fax: 03/224 67 05Mail: regio.centraal@vlaamsewaterweg.beInlichtingen betreffende de opdracht kunnen tijdens de kantooruren (9u00-16u) bekomen worden bij:Sergio Antezana (sergio.antezana@vlaamsewaterweg.be)

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-09

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]