De Vlaamse Waterweg Nv

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 24/09/2022

DETAIL

De Vlaamse Waterweg Nv | Onderhoud en dringende interventies in het ambtsgebied van district 6 Kanalen-West.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  De Vlaamse Waterweg nv
Postadres :  Havenstraat 44, BE- 3500  Hasselt
Contactpersoon:  ing. Nico De Ruyter
E-mail:   regio.west@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen):   www.vlaamsewaterweg.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458989

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Onderhoud en dringende interventies in het ambtsgebied van district 6 Kanalen-West.  
Referentienummer:   De Vlaamse Waterweg-ARW-22-018-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45240000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht heeft tot doel onderhoudswerken en dringende interventies uit te voeren op de waterlopen van De Vlaamse Waterweg nv, afdeling Regio West in het district 6 Kanalen-West en hun aanhorigheden voor de duur van 1 jaar.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
Voornaamste plaats van uitvoering:   Vlaams Gewest
II.2.4. Beschrijving
De opdracht heeft tot doel onderhoudswerken en dringende interventies uit te voeren op de waterlopen van De Vlaamse Waterweg nv, afdeling Regio West in het district 6 Kanalen-West en hun aanhorigheden voor de duur van 1 jaar.  
II.2.7. Looptijd
365   dag(en)
Verlenging mogelijk:   JA
De aanbestedende overheid heeft het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te verlengen in één of meerdere malen met een maximale looptijd van 4 jaar. Iedere verlenging wordt aan de opdrachtnemer meegedeeld tenminste 30 kalenderdagen voor het verstrijken van de looptijd.  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De werken van de door onderhavig bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de (onder)categorie(ën) B, en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 5 behoren.Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
registratie vereist

Eventuele minimumeisen:
Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, tonen de inschrijvers hun technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid aan door overlegging van de volgende documenten:
1° Een lijst van de belangrijkste werken uitgevoerd de afgelopen vier jaar waaruit zijn ervaring in de bedoelde materie moet blijken en die worden gestaafd met getuigschriften van goede uitvoering. Deze getuigschriften vermelden:
– de inhoud van de opdracht;
– het bedrag van de opdracht;
– de uitvoeringsperiode van de opdracht;
– de naam en contactgegevens van een contactpersoon bij het bedrijf, de instelling of de organisatie waarvoor de opdracht werd verricht;
– of de werken werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht.
In geval van werken voor particulieren, kunnen de referenties worden gestaafd door een verklaring op erewoord van de inschrijver zelf;
Minimaal worden 3 referenties opgegeven met elk een minimumwaarde van 900.000€, waarbij de inhoud van de opdracht minstens voor 50% waterbouwkundige werken omvat. De aanbestedende overheid oordeelt aan de hand van de overgemaakte lijst of de inschrijver op dit vlak voldoende ervaring heeft om de opdracht uit te voeren.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor ten aanzien van de opgegeven referentielijst van uitgevoerde werken rekening te houden met haar eigen ervaring met de betrokken inschrijver alsook onderzoek te verrichten inzake de opgegeven referentieopdrachten bij andere entiteiten.
2° Een verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste drie jaren
De inschrijver dient en een bewijs toe te voegen dat de volgende personeelsprofielen beschikbaar zijn:
– categorie 1 (ongeoefende)
– categorie 2 (geoefende)
– categorie 3 (geschoolde 1e graad)
– categorie 4 (geschoolde 2e graad), meewerkend gediplomeerde kraanmachinist
– categorie 4 (geschoolde 2e graad), meewerkend gediplomeerde bedienaar hoogte- en/of laagtewerker
– categorie 4 (geschoolde 2e graad), meewerkend vrachtwagenchauffeur
– categorie 4 (geschoolde 2e graad), meewerkend gediplomeerde staal- en inoxlasser
– categorie 4 (geschoolde 2e graad), polyvalent bouwarbeider
– geschoolde graad Bachelor
– geschoolde graad Master
Deze personeelsleden dienen minstens over een EHBO en VCA-diploma voor werknemers te beschikken.
3° een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de inschrijver voor het realiseren van de opdracht beschikt,
De inschrijver dient minimaal over volgend materieel te beschikken:
KLEIN (ROLLEND) MATERIEEL
– Bestelwagen of lichte vrachtwagen met een nuttige last van 850 kg en een gesloten laadruimte,
– Bestelwagen of lichte vrachtwagen, type 1 atelierwagen met alle toebehoren voor constructief onderhoud zoals las- en brandgerief, stroomgroep, slijpschijf en ander klein materieel, enz. of type 2 atelierwagen met alle toebehoren t.b.v. groenonderhoud,
– Kl materiaal en handgereedschap: generatoraggregaat 220/380 V 20 KVA
– Kl materiaal en handgereedschap: generatoraggregaat 220/380 V 60 KVA
– Generatoraggregaat 220/380 V: vermogen tot 300 KVA
– Generatoraggregaat 220/380 V: vermogen tussen 301 en 500 KVA
– Kl materiaal en handgereedschap: dompelpomp m capaciteit v 100 m³/u t.e.m. 500 m³/u
– Kl materiaal en handgereedschap: dompelpomp m capaciteit v 501 tot 1000 m³/u
– Kl materiaal en handgereedschap: dompelpomp m capaciteit v 1001 m³/u t.e.m. 1500 m³/u
– Kl materiaal en handgereedschap: dompelpomp m capaciteit > 1500 m³/u
ROLLEND MATERIEEL EN TOEBEHOREN
– Hydraulische autokraan incl. steunplaten en hulpmateriaal, incl. aanvoer, gebruik en afvoer v tegengewichten, hefvermogen van minimaal 50 ton en een hoogte onder de haak van 40 m.
– Hydraulische autokraan incl. steunplaten en hulpmateriaal, incl. aanvoer, gebruik en afvoer v tegengewichten, hefvermogen van minimaal 125 ton en een hoogte onder de haak van 40 m.
– Hydraulische autokraan incl. steunplaten en hulpmateriaal, incl. aanvoer, gebruik en afvoer v tegengewichten, hefvermogen minimaal 250 ton en een hoogte onder de haak van 80 m.
– Zelfrijdende hydraulische graafmachine (banden) voorzien van aangepaste graafbak / grijper met totaal vermogen tot 100 KW met bak > 1000 l.
– Zelfrijdende mini-graafmachine (rupsen) m aangepaste graafbak/grijper,
– Hydraulische graafmachine op rupsen m aangepaste graafbak/grijper, vermogen vanaf 40 kw
– Hydraulische graafmachine op rupsen m aangepaste graafbak/grijper, vermogen vanaf 75 KW
– Hydraulische graafmachine op rupsen m aangepaste graafbak/grijper, vermogen vanaf 100 kW
– Hydraulische graafmachine op rupsen m aangepaste graafbak/grijper, vermogen vanaf 150 KW
– Zelfrijdende kabelkraan op rupsen en een hoogte onder de haak v 30 meter, totaal vermogen tss 120 en 150 kW
– Zelfrijdende kabelkraan op rupsen en een hoogte onder de haak v 30 meter, totaal vermogen tss 151 en 210 kW
– Vrachtwagen trekker m oplegger – kiepbak 24 ton,
– Vrachtwagen trekker m dieplader vr vervoer v kranen of andere werktuigen met nuttige last van 30 ton
– Voertuigen, laad- of graafschop op banden, m vermogen v min 75 kW
– Voertuigen, vrachtwagenkipper, m minlaadvermogen v 70 kN en min laadbakinhoud v 7 m3, en uitgerust m hydraulische kraan en grijper
– Voertuigen, vrachtwagen uitgerust m hydraulische hoogtewerker m bereik v minstens 17 m
– Werktuigen, bestelwagen m laadvermogen < 3,5 ton m aanhangwagen m laadvermogen > 500 kg
– Werktuigen, luchtdrukhamer (te monteren op kraan)
VAREND MATERIEEL
– Ponton m draagvermogen tot 100 ton.
– Ponton m draagvermogen v 101 tot 400 ton.
– Ponton m draagvermogen v 401 tot 1.000 ton.
– Ponton m draagvermogen v min. 1001 ton.
– Zelfvarend werkponton m draagvermogen tot 250 ton.
– Zelfvarend werkponton m draagvermogen v min. 251 ton.
– Vaartuigen: duw – sleepboot m vermogen tot 120 kW.
– Vaartuigen: duw – sleepboot m vermogen tss 121 en 350 kW.
– Vaartuigen: duw – sleepboot m vermogen > 350 kW.
Technische bekwaamheid onderaannemer(s)
De onderaannemers dienen te voldoen aan de wetgeving inzake de erkenning van de aannemers voor het deel van de opdracht dat zij zullen uitvoeren.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-10-26  09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-10-26
Plaatselijke tijd:   09:30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
– uitvoeringstermijn : 365 kalenderdagen- Vanaf 1 januari 2017 moeten alle facturen die in het kader van deze opdracht worden ingediend op een elektronische manier (e-facturen in XML formaat) worden verstuurd. Meer info over e-invoicing is terug te vinden via https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing.- Bij toepassing van art. 42, §1, 2° Wet 2016 heeft de aanbestedende overheid het recht deze opdracht te herhalen.- De inventaris wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld.De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris.AAN DIT BESTAND MOGEN GEEN WIJZIGINGEN WORDEN AANGEBRACHT MET UITZONDERING VAN HET INVULLEN VAN DE GRIJZE INVULVELDEN.De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand.ZOWEL HET EXCEL- ALS HET PDF-BESTAND MOETEN WORDEN OPGELADEN EN INGEDIEND VIA E-TENDERING.Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf- bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf-bestand aldus het enige rechtsgeldige.Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar ophttp://mow.vlaanderen.be/qc en is ook bijgevoegd als bijlage bij dit bestek.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State,  BE  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-22

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]