Departement Cultuur, Jeugd En Media

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 11/08/2022

DETAIL

Departement Cultuur, Jeugd En Media | Levering van tentzeilen
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Departement Cultuur, Jeugd en Media
Postadres :  Arenberggebouw – Arenbergstraat 9, BE- 1000  Brussel
Contactpersoon:  Alain Degol
Tel:   +032 22516943
E-mail:   alain.degol@vlaanderen.be
Internetadres(sen):   https://www.vlaanderen.be/cjm/nl  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454988

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Levering van tentzeilen  
Referentienummer:   Departement Cultuur, Jeugd en Media-Bestek nr. 2022/CJM/ULDK/1/TENTZEILEN-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  39522500
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Het betreft het fabriceren en leveren van tentzeilen voor een totaalbedrag van maximaal 567.000 euro
inclusief BTW, en alle kosten inbegrepen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
Het betreft het fabriceren en leveren van tentzeilen voor een totaalbedrag van maximaal 567.000 euro   inclusief BTW, en alle kosten inbegrepen.  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2022-11-09
Einde (dd/mm/jjjj):   2023-06-02
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-30  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-10-03
Plaatselijke tijd:   11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Arenbergstraat 9,  BE- 1000  Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-09

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]