Dienst Afzonderlijk Beheer Loodswezen

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 09/01/2020

DETAIL

Dienst Afzonderlijk Beheer Loodswezen | Personenvervoer ten behoeve van de DAB Loodswezen N° 500335
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Dienst Afzonderlijk Beheer Loodswezen
Postadres: Thonetlaan 102 bus 1,BE-2050 Antwerpen
Contactpersoon: Herman Van Driessche
E-mail: herman.vandriessche@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): www.loodswezen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363374

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Personenvervoer ten behoeve van de DAB Loodswezen 
Referentienummer: DAB L-19.05-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 60171000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Personenvervoer met milieuvriendelijke monovolumes en personenwagens van het Loodsgebouw Antwerpen en omstreken, in de Antwerpse agglomeratie en in het havengebied van Antwerpen (incl. Wintam), Loodsgebouw Gent en omstreken en het havengebied van Gent, Kanaal Gent-Terneuzen, Breskens, het havengebied van Vlissingen en de havengebieden aan de Vlaamse Kust (Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge), de havens van Calais, Le Havre, Duinkerke, Rotterdam en Amsterdam, alsook lokale en internationale vliegvelden in Vlaanderen, Nederland en Noord-Frankrijk.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Haven van Antwerpen + pendel 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Zie bestek 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Haven van Gent 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: Gent
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Zie bestek 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Kusthavens 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE25
Voornaamste plaats van uitvoering: Zeebrugge
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Zie bestek 

Lot 4

II.2.1. Benaming
Vlissingen Nederland 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): NL34
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlissingen
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Zie bestek 

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-24 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-02-24
Plaatselijke tijd: 14:00
Adres: Thonetlaan 102 bus 1, 2050 Antwerpen

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Zie bestek, BE Zie bestek

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-07

Scroll to Top