Evergem

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 25/07/2022

DETAIL

Evergem | Huis-aan-huis ophalingen snoeiafval (3x per kalenderjaar)
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Evergem
Postadres :  Fortune De Kokerlaan 11, BE- 9940  Evergem
Contactpersoon:  Charlotte Mergaert
Tel:   +32 92160539
E-mail:   charlotte.mergaert@evergem.be
Internetadres(sen):   http://www.evergem.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453739

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Huis-aan-huis ophalingen snoeiafval (3x per kalenderjaar)  
Referentienummer:   Evergem-B/2022-Groen08-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90511000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Huis-aan-huis ophalingen snoeiafval (3x per kalenderjaar)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   Evergem
II.2.4. Beschrijving
Huis-aan-huis ophaling snoeiafval (3x per kalenderjaar)  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-01-02
Einde (dd/mm/jjjj):   2025-12-31
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-31  12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-08-31
Plaatselijke tijd:   12:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE  Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE  Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-26

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]