Flanders Marine Institute

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 26/03/2023

DETAIL

Flanders Marine Institute | Three identical autonomous echosounder systems with split-beam transducers of 70 and 200kHz for ecological studies of pelagic fish communities
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vlaams Instituut voor de Zee
Postadres :  Wandelaarkaai 7, BE- 8400  Oostende
Tel:   +32 59336082
E-mail:   tina.mertens@vliz.be
Internetadres(sen):   http://www.vliz.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=477197

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Drie identieke autonome echosounder systemen met split-beam transducers van 70 en 200kHz voor ecologisch onderzoek naar pelagische visgemeenschappen  
Referentienummer:   Vliz-2023-003 echo-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  38500000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht omvat de levering van drie identieke autonome echosounder systemen met split-beam transducers van 70 en 200 kHz voor het onderzoek naar pelagische vissen in de Zuidelijke Noordzee.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE255
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht omvat de levering van drie identieke autonome echosounder systemen met split-beam transducers van 70 en 200 kHz voor het onderzoek naar pelagische vissen in de Zuidelijke Noordzee.  
II.2.7. Looptijd
3   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-04-28  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   EN, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2023-04-28
Plaatselijke tijd:   11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste aanleg Brugge
Kazernevest 3,  BE- 8000  Brugge

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van Eerste aanleg Brugge
Kazernevest 3,  BE- 8000  Brugge

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank van Eerste aanleg Brugge
Kazernevest 3,  BE- 8000  Brugge

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-24

Scroll to Top