Marché Public

Fluvius System Operator cvba (Klassieke Sectoren)

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 15/01/2020

DETAIL

Fluvius System Operator cvba (Klassieke Sectoren) | R/000855 Riemst - Deel Millerstraat - Op den Drinkaert N° 501504
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Fluvius System Operator cvba (Klassieke Sectoren)
Postadres: Brusselsesteenweg 199,BE-9090 MELLE
E-mail: aannemers.aankoop@fluvius.be
Internetadres(sen): www.fluvius.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=364223

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
R/000855 Riemst – Deel Millerstraat – Op den Drinkaert 
Referentienummer: Fluvius Klassieke sector-R000855 RI – Tongersesteenweg-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232400
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht behelst vooral:
? Opbraak van bestaande verhardingen
? Aanleg DWA-riolering
? Realiseren van bufferbekkens
? Aansluiten van huishoudelijke lozingen op nieuwe riolering
? Herstel bestaande verharding
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
II.2.4. Beschrijving
De opdracht behelst vooral: ? Opbraak van bestaande verhardingen ? Aanleg DWA-riolering ? Realiseren van bufferbekkens ? Aansluiten van huishoudelijke lozingen op nieuwe riolering ? Herstel bestaande verharding 
II.2.7. Looptijd
80 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
1. Uittreksel uit het strafregister inzake het bedrijf of een evenwaardigdocument uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bijvoegenwaaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in art. 67 Wet 2016 en art. 61 KBPlaatsing klassieke sector. Het uittreksel uit het strafregister aan te leveren door de Belgische inschrijvers mag niet ouderzijn dan zes maanden te rekenen vanaf de datum van de indiening van de offertes. Voor de uittreksels ingediend door debuitenlandse inschrijvers is de geldigheidstermijn afhankelijk van de regelgeving in het land van herkomst.Het uittreksel uit het strafregister van de Belgische inschrijver is opvraagbaar via http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/diensten_van_de_fod/documenten_aanvragen/2. Document “Identificatiegegevens” bijvoegen3. Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoalsbedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Deze impliciete verklaringslaat onder meer op inlichtingen en documenten die voor de aanbesteder kosteloos en elektronisch toegankelijk zijn. Aangaande Belgische opdrachtnemers:De via elektronische weg op Digiflow/Telemarc beschikbare attesten, met name het attest van niet-faillissement, het RSZ-attesten het attest betreffende de fiscale verplichtingen zullen opgevraagd en gecontroleerd worden door Fluvius.De opdrachtnemers die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt en dat nietonderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, voegen de passende RSZ attesten bij hun offerte, bedoeld in artikel62 § 3 van het KB plaatsing klassieke sector 2017, uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid. Het bevestigt dat deinschrijver voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijkebepalingen van het land waar hij gevestigd is. Aangaande buitenlandse opdrachtnemers:De buitenlandse opdrachtnemers voegen een bewijs toe aan hun aanvragen tot deelneming of offerte waaruit blijkt dat zevoldoen aan de sociale en fiscale verplichtingen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Wat de technische bekwaamheid betreft acht de aanbestedende overheid de voorwaarden
vastgesteld door of krachtens de wet van 20 maart 1991 als voldoende, meer bepaald deze voor werken, erkenning: categorie C.
De vereiste erkenningsklasse is afhankelijk van het inschrijvingsbedrag.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-20 10:10
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-02-20
Plaatselijke tijd: 10:10

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offerte dient enkel via e-Tendering te worden ingediend.Opmerking met betrekking tot de offerte: Op e-Tendering dient u op het elektronisch inschrijvingsformulier de totaalprijs in te geven, welke u heeft ingegeven in het offerteformulier.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-16

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top