Fluvius System Operator Cvba (speciale Sectoren)

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 04/08/2022

DETAIL

Fluvius System Operator Cvba (speciale Sectoren) | Antwerpen Waaslandtunnel
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT – NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Fluvius System Operator cvba (Speciale Sectoren)
Postadres :  Brusselsesteenweg 199, BE- 9090  MELLE
E-mail:   aankoop.aannemers@fluvius.be
Internetadres(sen):   www.fluvius.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454804

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Antwerpen Waaslandtunnel  
Referentienummer:   Fluvius-FLU22W045-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45231000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Plaatsen van 2 XLPE 400A kabels, een HDPE50 en Cu kabel in een verticale en horizontale koker inclusief verwijderen oude kabels volgens projectbeschrijving 964 – Antwerpen Waaslandtunnel
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Antwerpen Waaslandtunnel
II.2.4. Beschrijving
Plaatsen van 2 XLPE 400A kabels, een HDPE50 en Cu kabel in een verticale en horizontale koker inclusief verwijderen oude kabels volgens projectbeschrijving 964 – Antwerpen Waaslandtunnel  
II.2.7. Looptijd
45   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
1. Uittreksel uit het strafregister inzake het bedrijf of een evenwaardigdocument uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bijvoegenwaaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in art. 67 Wet 2016 en art. 61 KBHet uittreksel uit het strafregister aan te leveren door de Belgische inschrijvers mag niet ouderzijn dan zes maanden te rekenen vanaf de datum van de indiening van de offertes. Voor de uittreksels ingediend door debuitenlandse inschrijvers is de geldigheidstermijn afhankelijk van de regelgeving in het land van herkomst.Het uittreksel uit het strafregister van de Belgische inschrijver is opvraagbaar via http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/diensten_van_de_fod/documenten_aanvragen/2. Document “Identificatiegegevens” bijvoegen3. Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoalsbedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Deze impliciete verklaringslaat onder meer op inlichtingen en documenten die voor de aanbesteder kosteloos en elektronisch toegankelijk zijn.• Aangaande Belgische opdrachtnemers:De via elektronische weg op Digiflow/Telemarc beschikbare attesten, met name het attest van niet-faillissement, het RSZ-attesten het attest betreffende de fiscale verplichtingen zullen opgevraagd en gecontroleerd worden door Fluvius.De opdrachtnemers die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt en dat nietonderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, voegen de passende RSZ attesten bij hun offerte uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid. Het bevestigt dat deinschrijver voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijkebepalingen van het land waar hij gevestigd is.• Aangaande buitenlandse opdrachtnemers:De buitenlandse opdrachtnemers voegen een bewijs toe aan hun aanvragen tot deelneming of offerte waaruit blijkt dat zevoldoen aan de sociale en fiscale verplichtingen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Wat de technische bekwaamheid betreft acht de aanbestedende overheid de voorwaarden
vastgesteld door of krachtens de wet van 20 maart 1991 als voldoende, meer bepaald deze voor werken, erkenning C2.
De vereiste erkenningsklasse is afhankelijk van het inschrijvingsbedrag.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-12  12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-09-12
Plaatselijke tijd:   12:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offerte dient enkel via e-Tendering te worden ingediend. Opmerking met betrekking tot de offerte: Op e-Tendering dient u op het elektronisch inschrijvingsformulier de totaalprijs in te geven, welke u heeft ingegeven in het offerteformulier.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  BRUSSEL

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  BRUSSEL

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  BRUSSEL

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-05

Scroll to Top