Fonds Voor Innoveren En Ondernemen

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 22/09/2022

DETAIL

Fonds Voor Innoveren En Ondernemen | Collectieve leertrajecten voor steden en gemeenten ter ondersteuning van het beleid ‘bedrijvige kernen’.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Fonds voor Innoveren en Ondernemen
Postadres :  Koning AlbertII laan 35 / 12, BE- 1030  Schaarbeek
E-mail:   eline.horemans@vlaio.be
Internetadres(sen):   http://vlaio.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458650

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Collectieve leertrajecten voor steden en gemeenten ter ondersteuning van het beleid ‘bedrijvige kernen’.  
Referentienummer:   FIO-VLAIO-2022-15-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79411000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Met deze opdracht beoogt het Agentschap Innoveren en Ondernemen een groep experten aan te stellen die zal instaan voor de organisatie en de inhoud van collectieve leertrajecten voor lokale ambtenaren rond het beleid bedrijvige kernen. Deze collectieve trajecten hebben tot doel de gemeenten te begeleiden bij de uitvoering van bepaalde aspecten van hun beleid bedrijvige kernen. Het gaat niet enkel om ‘lerende netwerken’ waar bevindingen worden gedeeld. De deelnemende gemeenten zullen met de begeleiding effectief inzetten op de implementatie van bepaalde zaken in hun beleid. Gemeenten die rond dezelfde zaken willen werken worden hiervoor in groep begeleid.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
openbare procedure voor diensten  
II.2.7. Looptijd
24   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
2. Aansluitend op de bovenvermelde looptijd kan de opdracht 2 maal verlengd worden met een periode van 1 jaar, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet Overheidsopdrachten.  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-11-14  12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-11-14
Plaatselijke tijd:   12:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State – Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 33 ,  BE- 1030  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-20