Marché Public

GEMEENTE AFFLIGEM

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 20/05/2020

DETAIL

GEMEENTE AFFLIGEM | (her)aanleg voetpaden, lijnvormige elementen, (grind)gazon en toplaag asfalt in Horekenstraat, Klein Kapelleveld en Burg. Wambacqstraat N° 517283
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Affligem
Postadres: Bellestraat 99,BE-1790 Affligem
Contactpersoon: Mevrouw Katrien Vanfleteren
Tel: +32 53640023
Fax: +32 53680480
E-mail: katrien.vanfleteren@affligem.be
Internetadres(sen): www.affligem.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
(her)aanleg voetpaden, lijnvormige elementen, (grind)gazon en toplaag asfalt in Horekenstraat, Klein Kapelleveld en Burg. Wambacqstraat  
Referentienummer: 2020125
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233222
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: grondgebied van Affligem, 1790 Affligem
II.2.4. Beschrijving
(her)aanleg voetpaden, lijnvormige elementen, (grind)gazon en toplaag asfalt in Horekenstraat, Klein Kapelleveld en Burg. Wambacqstraat  
II.2.7. Looptijd
60 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 3

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-07-01 10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-10-29
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-07-01
Plaatselijke tijd: 10:30
Adres: schepenzaal gemeentelijk centrum “Bellekouter”Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een gesloten opening van de offertes voorzien

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-05-20

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top