Marché Public

Gemeente Balen

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 12/10/2021

DETAIL

Gemeente Balen | ARCHITECTUUROPDRACHT met inbegrip van alle studies voor Lokaal Dienstencentrum te BALEN
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Balen
Postadres: Vredelaan 1,BE-2490 Balen
Contactpersoon: De heer Jeffrey Claes
Tel: +32 14744023
Fax: +32 14744041
E-mail: jeffrey.claes@balen.be
Internetadres(sen): http://www.balen.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
ARCHITECTUUROPDRACHT met inbegrip van alle studies voor Lokaal Dienstencentrum te BALEN 
Referentienummer: 2021-061
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71240000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
II.2.4. Beschrijving
ARCHITECTUUROPDRACHT met inbegrip van alle studies voor Lokaal Dienstencentrum te BALEN 
II.2.7. Looptijd
27 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Voor de Architecten2. Voor de Ingenieur Stabiliteit3. Voor de Ingenieur Technieken

Eventuele minimumeisen:
1. Een lijst van 3 referenties van gelijkaardige uitgevoerde en opgeleverde architectuuropdrachten van de afgelopen 5 jaar voorafgaand aan de aankondiging. Deze opdrachten dienen betrekking te hebben op ontwerp en controle in de discipline architectuur van projecten voor de bouw van een lokaal dienstencentrum of gelijkaardig gebouw, met een minimale oppervlakte van 500 m² en een minimale bouwkost van minstens 1.000.000 EUR (excl. BTW). De termijn waarbinnen de referenties moeten zijn uitgevoerd, is naar 5 jaar gebracht nu dit noodzakelijk is om een toereikend mededingingsniveau te waarborgen.
2. Een lijst van 3 referenties van gelijkaardige uitgevoerde en opgeleverde opdrachten stabiliteit van de afgelopen 5 jaar voorafgaand aan de aankondiging. Deze opdrachten dienen betrekking te hebben op ontwerp en controle in de discipline stabiliteit van projecten voor de bouw van een lokaal dienstencentrum of gelijkaardig gebouw, met een minimale oppervlakte van 500 m² en een minimale bouwkost van minstens 1.000.000 EUR (excl. BTW). De termijn waarbinnen de referenties moeten zijn uitgevoerd, is naar 5 jaar gebracht nu dit noodzakelijk is om een toereikend mededingingsniveau te waarborgen.
3. Een lijst van 3 referenties van gelijkaardige uitgevoerde en opgeleverde opdrachten technieken van de afgelopen 5 jaar voorafgaand aan de aankondiging. Deze opdrachten dienen betrekking te hebben op ontwerp en controle in de discipline technieken van projecten voor de bouw van een lokaal dienstencentrum of gelijkaardig gebouw, met een minimale oppervlakte van 500 m² en een minimale bouwkost van minstens 1.000.000 EUR (excl. BTW). De termijn waarbinnen de referenties moeten zijn uitgevoerd, is naar 5 jaar gebracht nu dit noodzakelijk is om een toereikend mededingingsniveau te waarborgen.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-11-18 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2022-02-16
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2021-11-18
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Gemeentehuis, zaal Schepencollege, 1ste verdieping, Vredelaan 1, 2490 Balen

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1030 Brussel (Schaarbeek)

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-10-12

Scroll to Top