Marché Public

GEMEENTE BOCHOLT

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 17/12/2019

DETAIL

GEMEENTE BOCHOLT | Herinrichting Reppel Centrum N° 540466
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Bocholt
Postadres: Dorpsstraat 16,BE-3950 Bocholt
Contactpersoon: De heer Bart Smeets
Tel: +32 89201929
Fax: +32 89201921
E-mail: bart.smeets@bocholt.be
Internetadres(sen): www.bocholt.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Tractebel Engineering N.V.
Postadres: Ilgatlaan 23,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Mevrouw Marleen Bobbaers (Projectleider-Infrastructuur)
Tel: +32 11288700
Fax: +32 11288734
E-mail: marleen.bobbaers@tractebel.engie.com
Internetadres(sen): https://www.tractebel-engie.com 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Herinrichting Reppel Centrum 
Referentienummer: P.004140
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: binnen de grenzen van de gemeente Bocholt, 3950 Bocholt
II.2.4. Beschrijving
de opdracht omhelst vooral: – signalisatie van de werken in de verschillende uitvoeringsfasen – opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen, buizen, . – grondwerken – aanleggen van rijbaanverhardingen in uitgewassen betonverharding – aanleggen van rijbaanverhardingen in bitumineuze verharding – aanleggen van fietspadverharding in bitumineuze verharding – aanleg van hellende prefab betonelementen voor verhoogde kruispunten – aanleggen van stoepverhardingen in uitgewassen betonstraatstenen – uitvoeren van betonnen lijnvormige elementen – plaatsen van RWA- en DWA- riolering – groenaanleg en onderhoud gedurende de waarborgperiode – allerhande werken – belijningen en bebordingen (signalisatie) – het aansluiten van huizen en straatkolken 
II.2.7. Looptijd
100 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek
Eventuele minimumeisen:
/

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

Eventuele minimumeisen:
/
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 5

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-12 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-06-11
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-02-12
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Gemeentehuis Dorpsstraat 16, 3950 BocholtInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
de burgemeester of zijn afgevaardigdeEr is een publieke opening van de offertes voorzien

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://eproadm.raadvst-consetat.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-17

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top