fbpx

Marché Public

Gemeente Brakel

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 17/06/2021

DETAIL

Gemeente Brakel | Heraanleg N48 Ronsesestraat. Aquafinproject 20.170: Collector Molenbeek fase 3 - BRA09RM - GIP dossier O213.069A. Uitvoering
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Brakel
Postadres: Marktplein 1,BE-9660 Brakel
Contactpersoon: De heer Jürgen De Mets
Tel: +32 55431750
Fax: +32 55426236
E-mail: jurgen.demets@brakel.be
Internetadres(sen): www.brakel.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Heraanleg N48 Ronsesestraat. Aquafinproject 20.170: Collector Molenbeek fase 3 – BRA09RM – GIP dossier O213.069A. Uitvoering 
Referentienummer: 2021/043
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45111000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE235
Voornaamste plaats van uitvoering: Ronsesestraat, 9660 Brakel
II.2.4. Beschrijving
De gemeente Brakel wenst de volgende werken uit te voeren:  ° Deelname in de kosten voor de heraanleg van de RWA streng (volgens verdeelsleutel), deels ondersubsidieregeling van Module 13 en deels onder subsidieregeling van de VMM.  ° Deelname in de kosten voor de aanleg van de bufferbekkens onder subsidieregeling van de VMM  ° Aanleg van fietspaden, onverharde bermen, bushaltes, haagstructuur, opbraak van bestaande OV, kolken en definitieve signalisatie, onder subsidieregeling Module 13  ° Aanleg van voetpaden, opritten en omgevingsaanleg Het Vlaams Gewest OVL wenst volgende werken uit te voeren:  ° Het heraanleggen van de gewestweg N48 tussen het Rondplein te Brakel en de grens met Vloesberg (tussen kmpt 0 en 4,7), inclusief de aanleg van een rotonde.  ° Deelname in de kosten voor heraanleg van de RWA streng (volgens verdeelsleutel) Aquafin wenst volgende werken uit te voeren :  ° De aanleg van de DWA collector in Aquafin-project 20.470, alsook de aanleg van een dienstriolering langs de N48 in lokaal pact  ° Wegenis in de Kimpestraat alsook de opbraak en het herstel van de verharding en lijnvormige elementen aan de huisaansluitingen ten laste van Aquafin. Farys wenst volgende werken uit te voeren:  ° De aanleg van een gescheiden stelsel onder subsidieregeling van de VMM, de DWA valt deels ook ten laste van Aquafin, de RWA is deels ook ten laste van Brakel en AWV.  ° De aanleg van de nodige bufferbekkens onder subsidieregeling van de VMM, deels ook ten laste van Brakel De opdracht omvat hoofdzakelijk: – Opbreken riolen, rijwegverhardingen, fiets- en voetpadverhardingen, funderingen, lijnvormige elementen en plaatselijke elementen; – Aanleggen van grèsbuizen, ongewapende en gewapende betonbuizen, alsook het leveren en plaatsen van geprefabriceerde kokers in gewapend beton – Leveren en plaatsen van pompstations, overstorten en andere prefabconstructies; – Aanleggen van persleidingen in HDPE; – Aanleggen van bufferbekkens, langsgrachten en plaatsen van kopmuren en uitstroomconstructies; – Aanleggen KWS-verhardingen op steenslagfundering en onderfundering; – Aanleggen fietspaden, rammelstrook en bushaltes in cementbetonverharding op een steenslagfundering; – Aanleg van een rotonde in een asfaltverharding en gefigureerde cementbetonverharding op een steenslagfundering – Aanleggen van zachte bermen tussen rijweg en fietspad; – Aanleggen voetpaden, busperrons en parkeerstroken in betonstraatstenen; – Leveren en plaatsen van trottoirbanden, boordstenen en kantstroken op een fundering; – (Her)plaatsen bebakening en uitvoeren markeringen; – Uitvoeren beplantingen en bijhorende voorzieningen; – Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode. 
II.2.7. Looptijd
350 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* De verplichte uitsluitingsgronden opgenomen onder art. 67 WET 2016 zullen worden gecontroleerd in hoofde van alle personen die lid zijn van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de inschrijver of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid hebben.Conform art. 62, 63 en 72§2, 2° van het KB van 18 april 2017 zal de aanbesteder binnen de 20 dagen na de uiterste datum voor het indienen van offertes controleren of de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting bevindt door het digitaal opvragen van het attest inzake de sociale zekerheidsbijdragen en fiscale verplichtingen.Volgende documenten moeten aan de offerte toegevoegd worden:- voor de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offerte opgemaakt is, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;en bijkomend voor de buitenlandse inschrijvers:- een origineel attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het land waar hij gevestigd is en waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig art. 68 Wet 2016 en art. 62 KB Plaatsing;- een attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat de betrokkene in orde is met de betaling van zijn belastingen (directe belastingen en btw) overeenkomstig art. 68 Wet 2016 en art. 63 KB Plaatsing;Bovenstaande bepalingen m.b.t. de uitsluitingsgronden zijn toepasselijk op alle deelnemers van feitelijke verenigingen of tijdelijke handelsvennootschappen, alsook op andere entiteiten (vb. onderopdrachtnemers) waarvan de draagkracht wordt ingeroepen om te voldoen aan onderstaande kwalitatieve selectiecriteria.* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. De inschrijver verklaart op het UEA of hij al dan niet voldoet aan de selectiecriteria. De voor te leggen stukken dienen tevens aan het UEA te worden toegevoegd.
Eventuele minimumeisen:
1. zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. 1) een lijst van de belangrijkste werken als referentie, uitgevoerd vijf jaar voorafgaand aan de aankondiging van deze opdracht, waaruit zijn ervaring in de bedoelde materie moet blijken en die worden gestaafd met getuigschriften van goede uitvoering. De lijst van referenties moet minimum 4 referenties klasse 7 én 1 referentie klasse 8 bevatten van gelijkaardige wegenis- en rioleringsprojecten. Deze getuigschriften vermelden:- de inhoud van de opdracht;- het bedrag van de opdracht;- de uitvoeringsperiode van de opdracht;- de naam en contactgegevens van een contactpersoon bij het bedrijf, de instelling of de organisatie waarvoor de opdracht werd verricht;- of de werken werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht.In geval van werken voor particulieren, kunnen de referenties worden gestaafd door een verklaring op erewoord van de inschrijver zelf.De inschrijvers moeten voldoen aan volgende minimale eisen:· referenties: Tenminste één van de referenties heeft betrekking op een opdracht van infrastructuurwerken (wegenis en riolering) van vergelijkbare omvang en complexiteit.De gemeente Brakel behoudt zich het recht voor om de waarachtigheid van de identiteit van de uitvoerder van de eigenlijke referentiewerken op alle mogelijke manieren na te gaan, onder meer door contact op te nemen met de bouwheer van de referentiewerken of andere betrokken entiteiten (zoals onderaannemersen consortiumpartners) die desgevallend bij de uitvoering van de referentiewerken betrokken waren.2. o Indien de inschrijver beroep zal doen op onderaannemers dient een geldig VCA** certificaat voorgelegd te worden. Indien de inschrijver geen beroep zal doen op onderaannemers en enkel een geldig VCA*-certificaat voorlegt, dient hij een verklaring toe te voegen dat hij geen beroep zal doen op onderaannemers.o Het VCA bedrijfscertificaat vermeldt duidelijk de scope/activiteit waarvoor de aannemer/opdrachtnemer zich aanmeldt en dient in overeenstemming te zijn met de in dit bestek beschreven opdracht.o Andere, door VCA als gelijkwaardig erkende veiligheidscertificeringen (MASE, SCC), worden door de opdrachtgever ook aanvaard.o Voor andere, niet door VCA als gelijkwaardig erkende, veiligheidscertificeringen zoals vb. OHSAS of ISO45000 dient de inschrijver de elijkwaardigheid aan te tonen door bij inschrijving de ingevulde checklist Aquafin VCA GAP-analyse Aannemer4 bij zijn inschrijving te voegen. Aquafin zal op basis van deze GAP-analyse de gelijkwaardigheid beoordelen.o Het certificaat dient geldig te zijn op de uiterste indieningsdatum van de offertes van deze opdracht. De inschrijver voegt de nodige bewijsstukken toe bij zijn inschrijving.

Eventuele minimumeisen:
1. zie bestek
2. zie bestek
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 8

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-08-27 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2022-05-24
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2021-08-27
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Gemeente Brakel, Marktplein 1 te 9660 Brakel

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-06-15

Scroll to Top