Gemeente Brasschaat

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 26/07/2022

DETAIL

Gemeente Brasschaat | Azalealaan 6 - Ruiterhal. Renovatie: substructuur. Renovatie: bouw en afwerking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Brasschaat
Postadres :  Verhoevenlei 11, BE- 2930  Brasschaat
Tel:   +32 36502930
E-mail:   info@brasschaat.be
Internetadres(sen):   www.brasschaat.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Azalealaan 6 – Ruiterhal. Renovatie: substructuur. Renovatie: bouw en afwerking  
Referentienummer:   2022-093
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Perceel 1. Renovatie: substructuur  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Ruiterhal Cultureel Centrum, Azalealaan 6 te 2930 Brasschaat
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2022-10-17
Einde (dd/mm/jjjj):   2023-02-28
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Perceel 2. Renovatie: bouw en afwerking  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Ruiterhal Cultureel Centrum, Azalealaan 6 te 2930 Brasschaat
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2022-10-17
Einde (dd/mm/jjjj):   2024-05-08
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s
Eventuele minimumeisen:
1. Een passend bewijs

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Enkel voor perceel 1: Referenties van soortgelijke opdrachten2. Enkel voor perceel 2: Referenties van soortgelijke opdrachten3. Enkel voor perceel 2: Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de aannemer en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar.

Eventuele minimumeisen:
1. Renovatie: substructuur. 3 referenties aanleveren gerealiseerd in de laatste 7 jaar. Vermelding van sluitingsbedrag. Locatie en bouwheer. en attest van goede uitvoering
2. Renovatie: bouw en afwerking: Een lijst van 3 werken die gedurende de laatste zeven jaar werden verricht en vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.
3. Passende verklaring aanleveren.
Vereiste erkenning: Perceel 1. Renovatie: substructuur: Erkenning F (Metaalconstructies), Klasse 3
Perceel 2. Renovatie: bouw en afwerking: Erkenning D (Bouwwerken), Klasse 6

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-29  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2022-12-27
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-08-29
Plaatselijke tijd:   11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: Op straffe van nietigheid van zijn offerte, wordt de inschrijver verwacht een plaatsbezoek uit te voeren. Plaatsbezoek uiterlijk 2 weken voor datum van indiening, per mail aan te vragen, steve.danckers@brasschaat.be.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel (Etterbeek)
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be/?page=e-procedure&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-27

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]