Gemeente Deerlijk

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 22/01/2023

DETAIL

Gemeente Deerlijk | Centrumpark - Harelbekestraat
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Deerlijk
Postadres :  Harelbekestraat 27, BE- 8540  Deerlijk
Contactpersoon:  De heer Kristof Dhanyns
Tel:   +32 56694758
Fax:   +32 56694721
E-mail:   kristof.dhanyns@deerlijk.be
Internetadres(sen):   www.deerlijk.be  
Adres van het kopersprofiel:  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  nv Bureau Cnockaert
Postadres :  Hoogweg 40, BE- 8940  Wervik
Contactpersoon:  De heer Damien Corluy
Tel:   +32 56311702
E-mail:   info@cnockaert.be
Internetadres(sen):   www.cnockaert.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Centrumpark – Harelbekestraat  
Referentienummer:   DR0011
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE254
II.2.4. Beschrijving
Centrumpark – Harelbekestraat  
II.2.7. Looptijd
150   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.Controle van het fiscaal attest en het RSZ-attest wordt door de aanbestedende overheid zelf gedaan.De aanbestedende overheid verzoekt de inschrijvers om de bewijsdocumenten, die de aanbestedende overheid niet zelf kan opzoeken via Telemarc (bv. uittreksel strafregister), reeds bij de offerte te voegen (doch zulks is geen verplichting).

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 4
C1 (Gewone rioleringswerken), Klasse 4

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-02-27  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-08-26
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2023-02-27
Plaatselijke tijd:   10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-01-23

Scroll to Top