GEMEENTE HAM

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 08/04/2019

DETAIL

GEMEENTE HAM | Dakrenovatie administratief centrum, vrijetijdspunt en De Stip N° 510504
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Ham
Postadres: Dorpsstraat 19,BE-3945 Ham
Contactpersoon: Mevrouw Anja Baptist
Tel: +32 13611048
Fax: +32 13611001
E-mail: anja.baptist@ham.be
Internetadres(sen): www.ham.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Dakrenovatie administratief centrum, vrijetijdspunt en De Stip 
Referentienummer: 2019084
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45261214
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Dakrenovatie administratief centrum, Dorpsstraat 19, 3945 Ham 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
20 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Dakrenovatie vrijetijdspunt, Dorpsstraat 17, 3945 Ham 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
20 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
Dakrenovatie jeugdhuis De Stip, Stipstraat 2, 3945 Ham 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
20 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Bewijs van omzet

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een VCA-certificaat ten bewijze dat de firma voldoet aan de miniumzisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: D8 (Dakbedekkingen in asfaltprodukten (of gelijkaardige) en dichtingswerken), Klasse 2

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-14 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-08-12
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-14
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Gemeente Ham, Dorpsstraat 19 te 3945 HamInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-08

Scroll to Top