fbpx

Marché Public

Gemeente Heusden-zolder

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 10/05/2021

DETAIL

Gemeente Heusden-zolder | SITE VRIJHEID - Bouwen van een sportaccommodatie
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Heusden-Zolder
Postadres: Heldenplein 1,BE-3550 Heusden-Zolder
Contactpersoon: Mevrouw Leen Moentjens
Tel: +32 11808390
Fax: +32 11808079
E-mail: leen.moentjens@heusden-zolder.be
Internetadres(sen): www.heusden-zolder.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Santermans+Cielen architecten
Postadres: Breestraat 20,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: De heer Jochen Cielen
Tel: +32 11377644
Fax: +32 11375430
E-mail: jochen@sc-a.be
Internetadres(sen): http://www.sc-a.be/ 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
SITE VRIJHEID – Bouwen van een sportaccommodatie 
Referentienummer: GGZ2021114
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
– Perceel 1: Ruwbouw, dakwerken en gevelbekleding
– Perceel 2: Buitenschrijnwerk
– Perceel 3: Sanitair & HVAC
– Perceel 4: Elektriciteit
– Perceel 5: PV-panelen
– Perceel 6: Binnenafwerking: vloer, wandtegels, plafonds
De werken dienen uitgevoerd en opgeleverd te worden binnen een uitvoeringstermijn van 180 werkdagen.
Deze uitvoeringsperiode is van toepassing voor alle percelen.
De aannemer van perceel 1 wordt als pilootaannemer belast met de coördinatie-opdracht en coördineert de uitvoeringstermijnen van alle percelen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Ruwbouw, dakwerken en gevelbekleding 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE224
Voornaamste plaats van uitvoering: Sint-Annastraat > Site Vrijheid
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
180 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Buitenschrijnwerk 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE224
Voornaamste plaats van uitvoering: Sint-Annastraat > Site Vrijheid
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
180 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
Sanitair & HVAC 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE224
Voornaamste plaats van uitvoering: Sint-Annastraat > Site Vrijheid
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
180 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 4

II.2.1. Benaming
Elektriciteit 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE224
Voornaamste plaats van uitvoering: Sint-Annastraat > Site Vrijheid
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
180 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 5

II.2.1. Benaming
PV-panelen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE224
Voornaamste plaats van uitvoering: Sint-Annastraat > Site Vrijheid
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
180 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 6

II.2.1. Benaming
Binnenafwerking: vloer, wandtegels, plafonds 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE224
Voornaamste plaats van uitvoering: Sint-Annastraat > Site Vrijheid
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
180 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* De aanbesteder zal via elektronische weg een attest van niet-faillissement of soortgelijke toestanden, een RSZ-attest en een fiscaal attest opvragen van de Belgische kandidaat of inschrijver.De buitenlandse kandidaat of inschrijver voegt bij zijn offerte:- voor de in artikel 67 van de wet bedoelde verplichte uitsluitingsgronden, een uittreksel uit het desbetreffende register, zoals een uittreksel uit het strafregister of, bij gebreke daarvan, een gelijkwaardig document dat is afgegeven door een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie van het land van oorsprong of het land waar de ondernemer is gevestigd, waaruit blijkt dat aan de betrokken eisen is voldaan;- een attest uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig artikel 62 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;- een attest uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig artikel 63 van dit besluit.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Niet van toepassing.
Eventuele minimumeisen:
1. Nihil.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Niet van toepassing.

Eventuele minimumeisen:
1. Nihil.
Vereiste erkenning: Perceel 1: D1, klasse 4
Perceel 2: D5, D14, klasse 1
Perceel 3: D17, klasse 3
Perceel 4: P1, klasse 2
Perceel 5: P1, klasse 3
Perceel 6: D4, D5, D7, D10, D11, klasse 2

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-06-28 10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2021-09-26
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2021-06-28
Plaatselijke tijd: 10:30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: De inschrijver wordt geacht de situatie ter plaatse te kennen.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak)
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
60 kalenderdagen.

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak)
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-05-11

Scroll to Top