Marché Public

Gemeente Holsbeek

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 26/05/2020

DETAIL

Gemeente Holsbeek | Onderhouds- en herstellingswerken aan bitumineuze verhardingen en cementbetonverhardingen N° 517924
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Holsbeek
Postadres: Dutselstraat 15,BE-3220 Holsbeek
Contactpersoon: Mevrouw Ilse Nates
Tel: +32 16629506
Fax: +32 16621237
E-mail: ilse.nates@holsbeek.be
Internetadres(sen): www.holsbeek.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Onderhouds- en herstellingswerken aan bitumineuze verhardingen en cementbetonverhardingen 
Referentienummer: INF/2020390
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
BITUMINEUZE OVERLAGINGEN 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Verschillende locaties in de gemeente Holsbeek
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
30 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
BESTRIJKINGEN 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Verschillende locaties in de gemeente Holsbeek
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
15 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
VOEGVULLINGEN 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Verschillende locaties in de gemeente Holsbeek
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
10 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. NVT
Eventuele minimumeisen:
1. NVT

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. NVT

Eventuele minimumeisen:
1. NVT
Vereiste erkenning: C5 (Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen), Klasse 2
A (Baggerwerken), Klasse 2

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-07-03 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-10-01
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-07-03
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Raadzaal Gemeentehuis – Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1, BE-3010 Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-05-27

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top