GEMEENTE HULDENBERG

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 08/04/2019

DETAIL

GEMEENTE HULDENBERG | Herstellingen en (her)aanleg wegenis, voet- en fietspaden van 01/06/2019 tot 31/05/2020 met mogelijke verlenging tot maximum vier jaar N° 510497
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Huldenberg
Postadres: Gemeenteplein 1,BE-3040 Huldenberg
Contactpersoon: De heer Stijn Janssen
Tel: +32 23024327
E-mail: stijn.janssen@huldenberg.be
Internetadres(sen): www.huldenberg.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Herstellingen en (her)aanleg wegenis, voet- en fietspaden van 01/06/2019 tot 31/05/2020 met mogelijke verlenging tot maximum vier jaar 
Referentienummer: 2019012
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Huldenberg
II.2.4. Beschrijving
Het programma van de uit te voeren werken van deze overheidsopdracht is als volgt opgedeeld: * Basisopdracht (Herstellingen en (her)aanleg wegenis,voet en fietspaden van 01/06/2019 tot 31/05/2020), raming: EUR 371.900,82 excl. btw of EUR 449.999,99 incl. 21% btw; * Verlenging 1 (Herstellingen en (her)aanleg wegenis,voet en fietspaden van 01/06/2020 tot 31/05/2021), raming: EUR 247.933,88 excl. btw of EUR 300.000,00 incl. 21% btw; * Verlenging 2 (Herstellingen en (her)aanleg wegenis,voet en fietspaden van 01/06/2021 tot 31/05/2022), raming: EUR 247.933,88 excl. btw of EUR 300.000,00 incl. 21% btw; * Verlenging 3 (Herstellingen en (her)aanleg wegenis,voet en fietspaden van 01/06/2022 tot 31/05/2023), raming: EUR 247.933,88 excl. btw of EUR 300.000,00 incl. 21% btw. Deze ramingen zijn louter indicatief en leiden niet tot een verbintenis. De locaties voor uitvoering van de opdracht worden jaarlijks door het college van burgemeester en schepenen vastgelegd in het lopende jaar. De planning van de taken binnen deze opdracht wordt in onderling overleg vastgelegd.  Daarnaast is het mogelijk dat bijkomende taken opgelegd worden na afroep. Deze worden binnen de 8 weken aangevat. De opdracht behelst vooral: – Het uitvoeren van herstellingen aan kasseiwegen, betonwegen en/of het renoveren van bestaande wegenis in asfalt door affrezen en aanbrengen van een nieuwe toplaag met inbegrip van herstel/renovatie waterslikkers, greppels en kantstroken. – Voorbereidende werken en opbraakwerken van bestaande verhardingen en algemeen droog grondverzet. – Het plaatsen van lijnvormige elementen – Uitvoeren van topografische uitzetwerken – Het aanleggen van funderingen en verhardingen met herbruik of nieuwe materialen. – Het uitvoeren van herstellingen of het nieuw aanleggen van voetpad- of fietspadzones – Leveren en plaatsen en onderhouden van werf- en omleidingssignalisatie Specifieke/grotere opdrachten van wegeniswerken vallen niet onder deze opdracht en zullen individueel worden aanbesteed. 
II.2.7. Looptijd
50 dag(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.* Het bewijsschrift van registratie als aannemer afgeleverd door de bevoegde overheid* Het bewijsschrift van erkenning als aannemer afgeleverd door de bevoegde overheid

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.2. De financiële en economische draagkracht zal worden aangetoond door voorlegging van een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de werken waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren.
Eventuele minimumeisen:
1. .
2. De inschrijver dient aan de hand van de verklaring betreffende de totale omzet aan te tonen dat hij in staat is om deze opdracht naar behoren uit te voeren.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van de voornaamste gelijkaardige werken uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering.2. De inschrijver voegt bij zijn offerte een lijst van de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting welke hij nodig heeft, maar die niet door het gemeentebestuur ter beschikking wordt of kan worden gesteld voor de uitvoering van de diensten en hij bijgevolg zelf dient te voorzien. De administratie behoudt het recht om bij niet voldoende voorzieningen de inschrijver uit te sluiten. 3. Lijst van eventuele onderaannemers4. Een document dat verwijst naar een vereenvoudigd specifiek veiligheids- en gezondheidsplan

Eventuele minimumeisen:
1. Deze lijst omvat minstens vijf opdrachten en wordt gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering.
2. Lijst zoals hiernaast beschreven.
3. .
4. Dit document omvat minstens:
Een overzicht van de organisatiestructuur inzake veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) bij de kandidaat aannemer, meer bepaald:
– Een intentieverklaring: de kandidaat aannemer verklaart de vigerende wetgeving inzake welzijn te zullen naleven
– Eventuele attesten ( vb. VCA, BESACC of gelijkwaardig)
– Ongevalstatistiek van de laatste 3 jaren
Een beschrijving van hoe het VGM beleid bij de kandidaat aannemer in praktijk wordt omgezet:
– Een beknopt overzicht van de richtlijnen en procedures die gelden binnen de onderneming van de kandidaat aannemer inzake veiligheid, gezondheid en milieu
– Een algemene beschrijving van de richtlijnen die gelden bij ongevallen en/of noodsituaties
Een specifieke beschrijving van de uitvoeringswijze inzake veiligheid en gezondheid voor de meest risicovolle activiteiten in dit project. Deze omschrijving omvat minstens:
– De voorzieningen getroffen voor het verzekeren van de toegankelijkheid voor de aangelanden.
– De voorzieningen getroffen opdat de zwakke weggebruikers veilig de werken kunnen passeren
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 3

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-14 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-09-11
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-14
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Gemeentehuis, CollegezaalInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-08

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]