Gemeente Kuurne

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 15/09/2022

DETAIL

Gemeente Kuurne | Outsourcing schoonmaak scholen en gemeentelijke gebouwen Kuurne en Ingelmunster
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Kuurne
Postadres :  Marktplein 9, BE- 8520  Kuurne
Contactpersoon:  De heer Christ Defoszé
Tel:   +32 56737111
E-mail:   aankoopdienst@kuurne.be
Internetadres(sen):   www.kuurne.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Outsourcing schoonmaak scholen en gemeentelijke gebouwen Kuurne en Ingelmunster  
Referentienummer:   TECH/CDef/2022/792
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90900000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Gemeentelijke gebouwen Kuurne  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE254
Voornaamste plaats van uitvoering:   Meerdere locaties Kuurne
II.2.4. Beschrijving
In dit perceel zijn de gebouwen van de gemeente Kuurne opgenomen waarvan de bezetting en het onderhoud in principe ongewijzigd zal blijven gedurende de looptijd van de opdracht en de verlengingen.  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Niet gespecifieerd  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Pienter en Wijzer Kuurne  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE254
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
Dit perceel behelst het onderhoud van de gemeentescholen Pienter en Wijzer.   Deze scholen fusioneren in de loop van 2024 naar 1 gebouw.   Bij verhuis zal de opdracht dus inhoudelijk worden aangepast aan het nieuwe gebouw. een nieuwe rondgang wordt voorzien voor de ingebruikname van het gebouw.   We gaan momenteel uit van efficiëntiewinst bij het poetswerk door naar 1 locatie te gaan, waardoor de poetsbeurten in de nieuwbouw hoogstens zelfde aantal uren mag in beslag nemen.  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-01-01
Einde (dd/mm/jjjj):   2023-12-31
Verlenging mogelijk:   JA
Niet gespecifieerd  

Lot   3

II.2.1. Benaming
Opdrachten op afroep gemeente Kuurne  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE254
Voornaamste plaats van uitvoering:   Meerdere locaties Kuurne
II.2.4. Beschrijving
De gemeente Kuurne wil de externe poetsdienst inzetten voor opdrachten op afroep onder de volgende noemer :   – Poetsbeurt na werken van externen   – Vervanging voor langdurige afwezigheid van vaste medewerkers.   – Opkuis LOI-woning.   Voor deze opdrachten wensen we in dit bestek een vast uurtarief te bekomen. Het aantal uren per opdracht wordt bij elke afroep in samenspraak vastgelegd.  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Niet gespecifieerd  

Lot   4

II.2.1. Benaming
Gemeentelijke schoolgebouwen Ingelmunster  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE254
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeenteschool De Wingerd en De Zon
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
De laatste verlenging zal echter slechts 9 maanden beslaan, en aflopen op 31/12/2026.  

Lot   5

II.2.1. Benaming
Opdrachten op afroep gemeente Ingelmunster  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE254
Voornaamste plaats van uitvoering:   Meerdere locaties Ingelmunster
II.2.4. Beschrijving
De gemeente Ingelmunster wil beroep doen op de inschrijver bij afwezigheid van het eigen poetspersoneel voor volgende locaties : De Ermitage, De Cultuurfabriek, het OC en de brasserie, de toiletcontainer, het gemeentehuis en het Sociaal Huis.   Uitgebreide omschrijvingen per locatie zijn voorzien in de technische bepalingen.   Voor deze opdrachten wensen we in dit bestek een vast uurtarief te bekomen. Het aantal uren per opdracht wordt bij elke afroep in samenspraak vastgelegd.  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
De laatste verlenging zal echter slechts 9 maanden beslaan, en aflopen op 31/12/2026.  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s.
Eventuele minimumeisen:
1. De aanbieder moet minimum een omzet kunnen aantonen die gelijk is aan 2x het offertebedrag van het perceel waarvoor hij indient. Als hij voor meerdere percelen indient, geldt dit voor het totale offertebedrag.
2. Attest bijvoegen bij offerte

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.2. Een beschrijving van de technische uitrusting van de ondernemer. 3. Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.4. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht in Oost- en West-Vlaanderen, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.5. Technische bekwaamheid toezichthoudend personeel.

Eventuele minimumeisen:
1. Certificaat toevoegen bij offerte
2. De inschrijver voegt bij zijn offerte een duidelijk overzicht van het materieel, de machines en producten die zullen worden gebruikt om de opdracht naar behoren uit te voeren. Hij kan indien nodig de vereiste vergunningen voorleggen.
3. Certificaat bijvoegen bij offerte
4. Minimum drie referenties voorleggen bij indienen offerte
5. De inspecteur van de schoonmaakprestaties heeft minimaal volgend profiel:
– Perfecte kennis van het Nederlands
– 2 jaar relevante ervaring in de schoonmaaksector
– 1 jaar leidinggevende ervaring over min. 15 arbeiders
CV toe te voegen bij indienen offerte

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-10-19  00:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-02-16
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-10-19
Plaatselijke tijd:   10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: 23/09/2022 om 09.00Het plaatsbezoek start aan de gemeenteloods (Luit-Gen Gérardstraat 24) in Kuurne met een rondleiding in de gemeentelijke gebouwen, aansluitend volgt de rondgang in Ingelmunster.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel (Etterbeek)
Tel:   +32 22349611
E-mail:   info@raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-13

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]