Gemeente Nijlen

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 26/07/2022

DETAIL

Gemeente Nijlen | Onderhoud wegen deel A asfalt en betonwegen dienstjaar 2022
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Nijlen
Postadres :  Kerkstraat 4, BE- 2560  Nijlen
Contactpersoon:  De heer Raf Seymus
Tel:   +32 34100265
E-mail:   raf.seymus@nijlen.be
Internetadres(sen):   www.nijlen.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Onderhoud wegen deel A asfalt en betonwegen dienstjaar 2022  
Referentienummer:   FA/22/08
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233120
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Algemeen onderhoud asfalt en betonwegen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE212
Voornaamste plaats van uitvoering:   divers
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
40   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Herstellen asfalt Lindekensbaan/Koningsbaan  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE212
Voornaamste plaats van uitvoering:   divers
II.2.4. Beschrijving
Frezen van asfalt tot op 6cm diepte, aanbrengen van een tussenlaag in zandasfalt en plaatsen van een nieuwe toplaag, het verwijderen van te hoog aangelegde betonnen regeling rondom riooldeksels en herstellen van de onderlaag rondom de riooldeksels.  
II.2.7. Looptijd
5   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.2. attest betaling BTW
Eventuele minimumeisen:
2. Een attest tot bewijs van betaling van de btw. Dit attest wordt uitgereikt door de btw administratie en dient maximaal 6 maanden oud te zijn, te rekenen vanaf de uiterste datum voor ontvangst van de offerte.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 3

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-30  09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2022-10-29
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-08-30
Plaatselijke tijd:   09:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-27

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]