Marché Public

GEMEENTE OLEN

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 11/01/2020

DETAIL

GEMEENTE OLEN | Onderhoud groenzones N° 500616
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Olen
Postadres: Dorp 1,BE-2250 Olen
Contactpersoon: De heer College van Burgemeester en Schepenen
Tel: +32 14263111
Fax: +32 14263120
E-mail: college.vanburgemeesterenschepenen@olen.be
Internetadres(sen): www.olen.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Financiën
Postadres: Dorp 1,BE-2250 Olen
Contactpersoon: De heer Team Financiën
Tel: +32 14279519
Fax: +32 14263120
E-mail: overheidsopdrachten@olen.be
Internetadres(sen): www.olen.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Onderhoud groenzones 
Referentienummer: 2019-015 TD
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77300000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het onderhoud van diverse groenzones in de gemeente Olen voor de periode van 1 maart 2020 – 28 februari 2021. Deze periode voor één (1) jaar is maximaal drie (3) maal verlengbaar met één jaar. De opdracht neemt hoe dan ook zijn einde op 29 februari 2024.
Het groenonderhoud omvat:
– onderhoud groenzones aan speeltoestellen
– onderhoud van verhardingen
– wieden en hakken van de grond
– onderhoud grasmatten
– afranden grasmatten
– scheren van hagen en snoeien van beplanting
– maaien van bermen
– bosmaaien
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
– Perceel 1: Speel- en sportterreinen en plantsoenen rondom gebouwen en woonerven
– Perceel 2: Straten
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Speel- en sportterreinen en plantsoenen rondom gebouwen en woonerven 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Diverse plaatsen in Olen
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-03-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2021-02-28
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht zal gegund worden voor de duur van één (1) jaar, van 1 maart 2020 t.e.m. 28 februari 2021. Na het verstrijken van deze termijn zal de overeenkomst jaarlijks stilzwijgend verlengd worden (maximaal drie (3) keer), tenzij één van de partijen een opzegging betekent onder navolgende modaliteiten: – de opzegging dient te gebeuren met een aangetekend sc.(zie opdrachtdocumenten) 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Straten 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Diverse plaatsen in Olen
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-03-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2021-02-28
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht zal gegund worden voor de duur van één (1) jaar, van 1 maart 2020 t.e.m. 28 februari 2021. Na het verstrijken van deze termijn zal de overeenkomst jaarlijks stilzwijgend verlengd worden (maximaal drie (3) keer), tenzij één van de partijen een opzegging betekent onder navolgende modaliteiten: – de opzegging dient te gebeuren met een aangetekend sc.(zie opdrachtdocumenten) 

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* * I.5.1.1 Verplichte uitsluitingsgronden (Artikel 67 Overheidsopdrachtenwet – artikelen 61 en 72, § 2 KB van 18 april 2017)Onderstaande bepalingen zijn individueel toepasselijk op alle deelnemers die samen een offerte indienen als combinatie van ondernemers evenals op de derden op wiens draagkracht wordt beroep gedaan met het oog op de kwalitatieve selectie.§1. Tenzij in het geval waarbij de inschrijver in zijn offerte aantoont toereikende corrigerende maatregelen te hebben genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen, sluit de Aanbestedende Overheid een inschrijver van deelname aan de plaatsingsprocedure uit, in welk stadium van de procedure ook, wanneer zij heeft vastgesteld of anderszins ervan op de hoogte is dat deze inschrijver door een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde veroordeeld is om een van de volgende misdrijven : 1° deelneming aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek of in artikel 2 van Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008 ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit; 2° omkoping als bedoeld in artikelen 246 en 250 van het Strafwetboek of in artikel 3 van de Overeenkomst ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn of in artikel 2.1, van Kaderbesluit 2003/568/JBZ van de Raad van 22 juli 2003 inzake de bestrijding van corruptie in de privésector; 3° fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4° terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten als bedoeld in artikel 137 van het Strafwetboek of in de zin van de artikelen 1 of 3 van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding dan wel uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf of strafbaar feit als bedoeld in artikel 4 van genoemd kaderbesluit; 5° witwassen van geld of financiering van terrorisme als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme of in de zin van artikel 1 van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme; 6° kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel als bedoeld in artikel 433quinquies van het Strafwetboek of in de zin van artikel 2 van Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad; 7° tewerkstelling van onderdanen van derde landen die illegaal in het land verblijven in de zin van artikel 35/7 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers of in de zin van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van vreemde arbeiders.De onder 1° tot 6° bedoelde uitsluitingen van deelname aan overheidsopdrachten gelden voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van de veroordeling. De onder 7°, bedoelde uitsluiting van deelname aan overheidsopdrachten, geldt voor een periode van vijf jaar vanaf de beëindiging van de inbreuk.§2. In afwijking van de eerste paragraaf sluit de Aanbestedende Overheid, zelfs bij afwezigheid van een in kracht van gewijsde gegane veroordeling, de inschrijver die als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld uit, van zodra deze inbreuk is vastgesteld door een administratieve of rechterlijke beslissing, met inbegrip van e.(zie opdrachtdocumenten)

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. * een minimumjaaromzet van 50.000,00 euro voor de laatste drie beschikbare boekjaren is vereist opdat de inschrijver voor selectie in aanmerking zou komen.
Eventuele minimumeisen:
1. /

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een lijst met gelijkaardige diensten specifiek met betrekking tot het onderhouden van groenzones die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.2. Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar.3. Een attest en/of verklaring waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met veiligheid, milieu en gezondheid.

Eventuele minimumeisen:
1. /
2. /
3. /

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-11 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-05-11
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-02-11
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Gemeente Olen, Dorp 1 te 2250 Olen

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Gemeentebestuur Olen
Dorp 1, BE-2250 Olen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-09

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top