Marché Public

Gemeente Retie

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 30/07/2020

DETAIL

Gemeente Retie | Inzetten van doelgroepwerknemers in natuur- en bosbeheer en landschapszorg
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Retie
Postadres: Markt 1,BE-2470 Retie
Contactpersoon: Mevrouw Sofie Van Langendonck
Tel: +32 14389240
E-mail: sofie.van.langendonck@retie.be
Internetadres(sen): www.retie.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Dienst Omgeving
Postadres: Markt 1,BE-2470 Retie
Contactpersoon: De heer Tom Soffers
Tel: +32 14389242
E-mail: tom.soffers@retie.be
Internetadres(sen): www.retie.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Inzetten van doelgroepwerknemers in natuur- en bosbeheer en landschapszorg 
Referentienummer: TD/SVL/2020_009_B
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77310000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeente Retie, Markt 1 te 2470 Retie
II.2.4. Beschrijving
Inzetten van doelgroepwerknemers in natuur- en bosbeheer en landschapszorg 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2021-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2021-12-31
Verlenging mogelijk: JA
Er kunnen 3 stilzwijgende verlengingen zijn. De looptijd zal de termijn van 4 jaar niet overschrijden. 

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s.
Eventuele minimumeisen:
1. Maximum 3 maanden oud (te tellen van indieningsdatum)

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.2. Een beschrijving van de technische uitrusting van de ondernemer, van de maatregelen die hij treft om de kwaliteit te waarborgen en van de mogelijkheden van zijn onderneming ten aanzien van studie en onderzoek.3. De gevraagde documenten ifv de voorbehouden opdracht. Zie punt I.5.1 van het bestek.

Eventuele minimumeisen:
1. 3 referenties met attest van goede uitvoering.
2. De opgegeven uitrusting moet in verband staan tot de opdracht.

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben: JA

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-08-28 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-12-26
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-08-28
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Gemeentehuis

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De toegang tot de opdracht wordt gereserveerd voor sociale inschakelingsondernemingen.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-28

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top