Gemeente Wijnegem

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 15/09/2022

DETAIL

Gemeente Wijnegem | Design & Build jeugdlokalen site De Leeuw
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Wijnegem
Postadres :  Turnhoutsebaan 422, BE- 2110  Wijnegem
Contactpersoon:  De heer Dennis Van de Weerd
Tel:   +32 32882132
Fax:   +32 32882129
E-mail:   dennis.van.de.weerd@wijnegem.be
Internetadres(sen):   www.wijnegem.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Design & Build jeugdlokalen site De Leeuw  
Referentienummer:   2022/152
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Jeugdlokalen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Domein De Leeuw, Kasteellei 73 te 2110 Wijnegem
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
90   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Magazijn  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Domein De Leeuw, Kasteellei 73 te 2110 Wijnegem
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
60   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s.3. Er zijn geen bewijsstukken vereist
Eventuele minimumeisen:
1. Een bankverklaring opgesteld in overeenstemming met het model opgenomen in 11 van het KB van 18 april 2017. Indien de kandidaat inschrijver om redenen die hij moet verantwoorden, niet in staat is de gevraagde referentie(s) bij zijn inschrijving te voegen, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht.
2. Het bewijs van verzekering tegen arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Dit kan vervat zitten in een polis alle bouwplaatsrisico’s.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Referentielijst2. Onderaanneming3. Werfvergaderingen

Eventuele minimumeisen:
1. De lijst van de voornaamste gelijkaardige werken die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De werken worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particulier afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de aannemer;
Op deze lijst worden minstens drie referenties aangeduid dewelke een gelijkaardig bouwprogramma (beschrijving van het vooropgesteld bouwprogramma) hebben.
2. Een opgave van het gedeelte van de opdracht dat de inschrijver voornemens is in onderaanneming te geven.
3. Een verklaring van de dienstverlener, waarbij hij verklaart dat minstens wekelijks één van de projectverantwoordelijken de werfvergadering stipt zal bijwonen en bovendien steeds zal aanwezig zijn tijdens cruciale bouwfasen.
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 5

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-11-18  10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-03-18
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-11-18
Plaatselijke tijd:   10:30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: 01/07/2021 om 14.00Dit plaatsbezoek zal plaatsvinden op dinsdag 29 juni om 8.30u of donderdag 1 juli 2021 om 14u op Kasteellei 67, 2110 Wijnegem. Filip Carpentier vooraf verwittigen via 03 288 21 56 of filip.carpentier@wijnegem.be.Bij dit plaatsbezoek zal de nodige bijkomende uitleg gegeven worden rond de wensen van het lokaal bestuur. Aan elke inschrijver die op plaatsbezoek komt, wordt hetzelfde verteld. Indien er toch variaties zijn, zullen deze naar de andere schrijvers worden gestuurd via mail.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State,  BE  nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-16

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]