Gemeente Zutendaal

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 05/02/2023

DETAIL

Gemeente Zutendaal | Uitbreiding van bezoekerscentrum Lieteberg te Zutendeel, perceel A - Algemene Aanneming
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Zutendaal
Postadres :  Oosterzonneplein 1, BE- 3690  Zutendaal
Contactpersoon:  oliver vaes
E-mail:   oliver.vaes@zutendaal.be
Internetadres(sen):   https://www.lieteberg.be/nl  
Adres van het kopersprofiel:  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Architectuur Depot CVBA
Postadres :  30, BE- 3630  Maasmechelen
Contactpersoon:  Steven Kessels
E-mail:   Steven.Kessels@architectuurdepot.be
Internetadres(sen):   www.architectuurdepot.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitbreiding van bezoekerscentrum Lieteberg te Zutendeel, perceel A – Algemene Aanneming  
Referentienummer:   Architectuur Depot cvba -Lieteberg – Perceel A _ Algemene Aanneming -F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht heeft betrekking op alle werken noodzakelijk tot de uitbreiding van bezoekerscentrum Lieteberg, Zuurbroekstraat 16, 3690 Zutendaal.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE, BE2, BE22
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht heeft betrekking op alle werken noodzakelijk tot de uitbreiding van bezoekerscentrum Lieteberg, Zuurbroekstraat 16, 3690 Zutendaal.  
II.2.7. Looptijd
290   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
cfr. Administratieve Bepalingen

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
cfr. Administratieve Bepalingen
Eventuele minimumeisen:
cfr. Administratieve Bepalingen

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
cfr. Administratieve Bepalingen

Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 5 : tot 1.810.000 EUR, Categorie: D, D1

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-03-17  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2023-03-17
Plaatselijke tijd:   11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank Eerste aanleg
Piepelpoel 10,  BE- 3700  Tongeren
Internetadres(sen):   https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbank-eerste-aanleg-limburg-afdeling-tongeren

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank Eerste aanleg
Piepelpoel 10,  BE- 3700  Tongeren

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank Eerste aanleg
Piepelpoel 10,  BE- 3700  Tongeren

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-02-06

Scroll to Top