Gemeente Zutendaal

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 05/02/2023

DETAIL

Gemeente Zutendaal | Uitbreiding van bezoekerscentrum Lieteberg te Zutendeel, Perceel B _ Elektriciteit
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Zutendaal
Postadres :  Oosterzonneplein 1, BE- 3690  Zutendaal
Contactpersoon:  Oliver Vaes
E-mail:   oliver.vaes@zutendaal.be
Internetadres(sen):   https://www.lieteberg.be/nl  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=472114

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Architectuur Depot CVBA
Postadres :  Langstraat 30, BE- 3630  Maasmechelen
Contactpersoon:  Steven Kessels
E-mail:   Steven.Kessels@architectuurdepot.be
Internetadres(sen):   www.architectuurdepot.be  
Adres van het kopersprofiel:   www.architectuurdepot.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitbreiding van bezoekerscentrum Lieteberg te Zutendeel, Perceel B _ Elektriciteit  
Referentienummer:   Architectuur Depot cvba -Lieteberg – Perceel B _ Elektriciteit -F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht heeft betrekking op alle werken noodzakelijk tot de uitbreiding van bezoekerscentrum Lieteberg, Zuurbroekstraat 16, 3690 Zutendaal, voor het perceel Elektriciteit.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE, BE2, BE22
Voornaamste plaats van uitvoering:   Zutendaal
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht heeft betrekking op alle werken noodzakelijk tot de uitbreiding van bezoekerscentrum Lieteberg, Zuurbroekstraat 16, 3690 Zutendaal, voor het perceel Elektriciteit.  
II.2.7. Looptijd
45   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-03-17  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2023-03-17
Plaatselijke tijd:   11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank Eerste Aanleg Limburg
Piepelpoel 10,  BE- 3700  Tongeren

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank Eerste Aanleg Limburg
Piepelpoel 10,  BE- 3700  Tongeren

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank Eerste Aanleg Limburg
Piepelpoel 10,  BE- 3700  Tongeren

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-02-06

Scroll to Top