Gemeentebestuur De Haan

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 21/06/2022

DETAIL

Gemeentebestuur De Haan | Huren, plaatsen, aansluiten en wegnemen van kerstverlichting
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeentebestuur De Haan
Postadres :  Leopoldlaan 24, BE- 8420  De Haan
Contactpersoon:  De heer Carlos De Leye
Tel:   +32 59242115
E-mail:   carlos.deleye@dehaan.be
Internetadres(sen):   www.dehaan.be  
Adres van het kopersprofiel:  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Gemeentebestuur De Haan
Postadres :  Leopoldlaan 24, BE- 8420  De Haan
Contactpersoon:  De heer Carlos De Leye
Tel:   +32 59242115
E-mail:   carlos.deleye@dehaan.be
Internetadres(sen):   www.dehaan.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Huren, plaatsen, aansluiten en wegnemen van kerstverlichting  
Referentienummer:   2022/817
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  31500000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE255
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
De opdracht heeft tot voorwerp het verhuren, plaatsen, aansluiten en wegnemen van de kerstverlichting tijdens het dienstjaar 2022.   De opdracht kan verlengd worden voor de dienstjaren 2023 en 2024.  
II.2.7. Looptijd
45   dag(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Niet gespecifieerd  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Referenties2. Verzekeringen
Eventuele minimumeisen:
1. De inschrijver legt 3 referenties van gelijkaardige opdrachten, uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar, voor, samen met de gegevens van de contactpersoon van de instantie waarvoor de opdracht bestemd was.
2. Het bewijs van een verzekering arbeidsongevallen en een verzekering die de beroepsaansprakelijkheid dekt.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Personeel2. Technische uitrusting

Eventuele minimumeisen:
1. Inschrijver geeft een korte beschrijving van het aantal personeelsleden dat zal ingezet worden bij het uitvoeren van de opdracht en hun bekwaamheden.
2. Een korte omschrijving van de technische uitrusting van de onderneming en van het wagenpark.
Vereiste erkenning: P2 (Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en elektrische buiteninstallaties), Klasse 1
P3 (Installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen), Klasse 1

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-22  14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2022-12-20
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-08-22
Plaatselijke tijd:   14:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-06-21

Scroll to Top