Gemeentebestuur De Panne

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 26/05/2022

DETAIL

Gemeentebestuur De Panne | Aanstellen ontwerper renovatie sportinfrastructuur
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeentebestuur De Panne
Postadres :  Zeelaan 21, BE- 8660  De Panne
Contactpersoon:  De heer Wim Morel
Tel:   +32 58428933
Fax:   +32 58421617
E-mail:   Wim.morel@depanne.be
Internetadres(sen):   www.depannne.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstellen ontwerper renovatie sportinfrastructuur  
Referentienummer:   2022/577
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71200000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE258
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
Het gemeentebestuur van De Panne wenst werken uit te voeren aan de sportinfrastructuur en sportterreinen van De Panne en Adinkerke. Het gemeentebestuur heeft hiervoor 1.200.000 euro eigen middelen voorzien waarvan het de bedoeling is om deze met ongeveer 300.000 euro subsidies te verhogen tot een beschikbaar budget van 1.500.000 euro.   Concreet gaat het over   – de renovatie van de sportinfrastructuren van voetbalclub KWSAdinkerke, voetbalclub KRC De Panne (kleedkamers, douches, technieken, opfrissing kantine)   – over de creatie van een nieuwe, gezamenlijke sportinfrastructuur voor de boogschuttersclub en petanqueclub ter vervanging van de bestaande infrastructuur   – over de aanleg van 2 padelvelden   – over de aanleg van een kunstgrasterrein voor voetbal   – over de aanleg van een sprintpiste   – over de renovatie van een Finse looppiste   De opdracht omvat de volledige studieopdracht (architectuur-stabiliteit-technieken-EPB voor de gebouwen) met inbegrip van het opmaken van het bestek en de opvolging tijdens en na de uitvoering.   Locaties : sportsite Veurnestraat 317 te De Panne + sportsite Sportlaan 2 te De Panne + sportsite Veldstraat 31 in Adinkerke  
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s.2. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen:
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s.
2. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Het bewijs van inschrijving op de tabel van de Orde van Architecten of van inschrijving op een gelijkaardige officiële lijst in een andere lid-staat van de Europese Gemeenschap.2. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:
1. Het bewijs van inschrijving op de tabel van de Orde van Architecten of van inschrijving op een gelijkaardige officiële lijst in een andere lid-staat van de Europese Gemeenschap van één of meerdere perso(o)nen die deel zal (zullen) uitmaken van het ontwerpteam (origineel attest of een voor eensluidend verklaard afschrift, maximum 1 jaar oud).
2. Minimum 1 referentie is een opdracht uitgevoerd voor een overheidsinstantie/openbaar bestuur met een minimumwaarde van 500.000 euro incl. BTW. Het betreft een referentie van de aanleg van sportinfrastructuur, sportterreinen en/of sportparken.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-07-04  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2022-11-01
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-07-04
Plaatselijke tijd:   11:00
Adres:   Gemeentehuis De Panne, raadzaal gemeentehuis, Zeelaan 21 te De Panne.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Internetadres(sen):   http://eproadmin.raadvst-consetat.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-05-27

Scroll to Top