Hartencollege

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 23/03/2023

DETAIL

Hartencollege | D-ventilatie voor de gebouwen van Hartencollege secundair Weggevoerdenstraat blok c en blok d
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:    
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Hartencollege
Postadres :  Aalstersesteenweg 25 , BE- 9400  Ninove
Contactpersoon:  Elien De Cock
Tel:   +32 492972029
E-mail:   aankoop@hartencollege.be
Internetadres(sen):   www.hartencollege.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=477190

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
D-ventilatie voor de gebouwen van Hartencollege secundair Weggevoerdenstraat blok c en blok d  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  42500000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorzien van D-ventilatiekanalen en bijhorende technieken om een volledige D-ventilatie mogelijk te maken in de deelgebouwen C en D.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-24

Scroll to Top