Marché Public

Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 18/09/2019

DETAIL

Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW | Raamovereenkomst voor de levering van Contraststoffen voor Medische Beeldvorming N° 528398
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW
Postadres: Leopoldstraat 26,BE-2000 Antwerpen
Contactpersoon: De heer Filip Vermijlen
Tel: +32 32177544
E-mail: filip.vermijlen@zna.be
Internetadres(sen): www.zna.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de levering van Contraststoffen voor Medische Beeldvorming 
Referentienummer: 2019/057
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33696800
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor de levering van contrastmiddelen voor medische beeldvorming.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
I-houdend niet-ionisch laag osmolair < 350 mg I/ml en >= 50 ml 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Apotheek ZNA, campus Jan Palfijn, Lange Bremstraat 70 te 2170 Merksem / Apotheek ZNA, campus Middelheim, Lindendreef 1 te 2020 Antwerpen / Apotheek ZNA, campus Sint-E.(zie opdrachtdocumenten)
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
I-houdend niet-ionisch laag osmolair = 350 mg I/ml 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Apotheek ZNA, campus Jan Palfijn, Lange Bremstraat 70 te 2170 Merksem / Apotheek ZNA, campus Middelheim, Lindendreef 1 te 2020 Antwerpen / Apotheek ZNA, campus Sint-E.(zie opdrachtdocumenten)
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
I-houdend niet-ionisch laag osmolair >350 mg I/ml 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Apotheek ZNA, campus Jan Palfijn, Lange Bremstraat 70 te 2170 Merksem / Apotheek ZNA, campus Middelheim, Lindendreef 1 te 2020 Antwerpen / Apotheek ZNA, campus Sint-E.(zie opdrachtdocumenten)
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 4

II.2.1. Benaming
Paramagnetische contrastmiddelen met macro-cyclische moleculestructuur voor gebruik bij MRI onderzoeken 0.5mmol/ml  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Apotheek ZNA, campus Jan Palfijn, Lange Bremstraat 70 te 2170 Merksem / Apotheek ZNA, campus Middelheim, Lindendreef 1 te 2020 Antwerpen / Apotheek ZNA, campus Sint-E.(zie opdrachtdocumenten)
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 5

II.2.1. Benaming
Gadobutrol spuitampoule 1 mmol/ml 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Apotheek ZNA, campus Jan Palfijn, Lange Bremstraat 70 te 2170 Merksem / Apotheek ZNA, campus Middelheim, Lindendreef 1 te 2020 Antwerpen / Apotheek ZNA, campus Sint-E.(zie opdrachtdocumenten)
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 6

II.2.1. Benaming
Joxitalamaat, meglumine gastro opl 300 mg jood /ml 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Apotheek ZNA, campus Jan Palfijn, Lange Bremstraat 70 te 2170 Merksem / Apotheek ZNA, campus Middelheim, Lindendreef 1 te 2020 Antwerpen / Apotheek ZNA, campus Sint-E.(zie opdrachtdocumenten)
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 7

II.2.1. Benaming
Johexol 240 mg t.e.m. 300 mg jood / ml 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Apotheek ZNA, campus Jan Palfijn, Lange Bremstraat 70 te 2170 Merksem / Apotheek ZNA, campus Middelheim, Lindendreef 1 te 2020 Antwerpen / Apotheek ZNA, campus Sint-E.(zie opdrachtdocumenten)
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 8

II.2.1. Benaming
Gadobeenzuur spuitampoule 0.5 mmol/ ml 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Apotheek ZNA, campus Jan Palfijn, Lange Bremstraat 70 te 2170 Merksem / Apotheek ZNA, campus Middelheim, Lindendreef 1 te 2020 Antwerpen / Apotheek ZNA, campus Sint-E.(zie opdrachtdocumenten)
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Om de financiële draagkracht te controleren zal de aanbesteder gebruik maken van de Creditsafe International Score. Voor elke ondernemer zal de aanbesteder zelf een Creditsafe rapport opvragen.De Creditsafe Internationale Score is een gestandaardiseerde score afgeleid van de normale Creditsafe score. Hierdoor kan zo nodig een scorevergelijking worden gemaakt tussen bedrijven in verschillende landen.Volgende scores zijn mogelijk:Score OmschrijvingA Zeer Laag risicoB Laag risicoC Gemiddeld risicoD Hoog risicoE Geen ScoreMeer informatie over CreditSafe kan desgewenst bekomen worden via https://www.creditsafe.be/
Eventuele minimumeisen:
1. Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook A, B of C te zijn.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. ZNA kan slechts nationaal vergunde geneesmiddelen voor menselijk gebruik aankopen. Dit zijn geneesmiddelen waaraan een vergunning voor het in de handel brengen, registratie of vergunning voor parallelinvoer werd verleend door de Minister van Volksgezondheid, na advies van de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik, ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. De inschrijver dient minimaal deze vergunning te bezitten en dient de aan hem verleende vergunning voor te leggen.

Eventuele minimumeisen:
1. * Bewijs van registratie bij het FAGG.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-17 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-04-14
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-10-17
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: ZNA Stuivenberg, Aankoopdienst, Q-blok

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-16

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.

Scroll to Top