Marché Public

Hogeschool PXL

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 18/09/2019

DETAIL

Hogeschool PXL | Raamovereenkomst voor de vernieuwing van het onderhoudscontract en de levering van netwerk - en telefonie N° 528296
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Hogeschool PXL
Postadres: Elfde-Liniestraat 24,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: De heer Chris Vos
Tel: +32 11775811
Fax: +32 11775559
E-mail: chris.vos@pxl.be
Internetadres(sen): www.pxl.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Dienst IT
Postadres: Elfde-Liniestraat 24,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: De heer Bart Vos
Tel: +32 11775741
E-mail: bart.vos@pxl.be
Internetadres(sen): www.pxl.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de vernieuwing van het onderhoudscontract en de levering van netwerk – en telefonie 
Referentienummer: 20190746
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 30000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: Hogeschool PXL, Elfde-Liniestraat 24 te 3500 Hasselt
II.2.4. Beschrijving
De Hogeschool wenst voor de vernieuwing van het onderhoudscontract en de levering van netwerk- en telefonie infrastructuur een raamovereenkomst af te sluiten, zodanig dat er vlotter kan ingespeeld worden op nieuwe noden. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen:
1. Over de laatste drie beschikbare boekjaren

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. ? Een lijst bij te voegen met gelijkaardige leveringen;? Een verklaring waaruit blijkt dat de leverancier permanent over minimum 3 technici beschikt, al dan niet tot de onderneming behorend, en die belast kunnen worden met de technische ondersteuning van deze opdracht, de technici beschikken over de nodige certificatie voor de installatie en het onderhoud van de gevraagde producten;? De leverancier beschikt over een Nederlandstalige helpdesk die op werkdagen bereikbaar is van 9u00 tot 17u00. De inschrijver voegt een gedetailleerde beschrijving van de helpdesk (en de werkwijze) toe aan de offerte: de inschrijver moet over een helpdesk beschikken gepast voor deze leveringsovereenkomst;? De inschrijver moet beschikken over publiek auditeerbare prijslijsten (eventueel webshop);? De beschikbaarheid van 1 “aanspreekpunt van bestelling tot nazorg” (SPOC). De inschrijver voegt bij zijn inschrijving de coördinaten van dit aanspreekpunt;? De inschrijver voegt bij zijn inschrijving een voorbeeld van een (managements)rapportage.

Eventuele minimumeisen:
1. Minstens 3 firma’s met gelijkaardige leveringen

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-22 13:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-02-19
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-10-22
Plaatselijke tijd: 13:30
Adres: Hogeschool PXL, Elfde-Liniestraat 24 te 3500 Hasselt

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
De griffie van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-16

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.

Scroll to Top