Hulpverleningszone Oost, Vlaams-brabant

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 24/03/2023

DETAIL

Hulpverleningszone Oost, Vlaams-brabant | Aankoop 2 ziekenwagens
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Hulpverleningszone Oost, Vlaams-Brabant
Postadres :  Spoorwegstraat 6, BE- 3020  Herent
Contactpersoon:  Wendy Vervoort
Tel:   +32 16317292
E-mail:   wendy.vervoort@hvzoost.be
Internetadres(sen):   http://www.hvzoost.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=474241

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop 2 ziekenwagens  
Referentienummer:   HVZ Oost, Vl-Brabant-HVZ-2023-001-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  34114121
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Aankoop 2 ziekenwagens
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
II.2.4. Beschrijving
Aankoop 2 ziekenwagens  
II.2.7. Looptijd
550   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-04-25  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-10-22
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2023-04-25
Plaatselijke tijd:   10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-22

Scroll to Top