Igean Milieu & Veiligheid

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 12/05/2022

DETAIL

Igean Milieu & Veiligheid | Leveren van GFT afvalzakken voor huis-aan huisinzameling
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  IGEAN Milieu & veiligheid
Postadres :  Doornaardstraat 60, BE- 2160  Wommelgem
Contactpersoon:  Sarah van Gorp
Tel:   +32 33762081
E-mail:   Sarah.vangorp@igean.be
Internetadres(sen):   http://www.igean.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=445985

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
leveren van GFT afvalzakken voor huis-aan huisinzameling  
Referentienummer:   IGEAN MV-GFT afvalzakken 2023 2de versue-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  19640000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht omvat het leveren van GFT afvalzakken voor de huis-aan-huisinzameling van huishoudelijk afval, meer bepaald het groente-, fruit- en tuinafval. De bestelling gebeurt op afroep.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
leveren van huisvuilzakken voor huis-aan-huisinzameling  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-01-01
Einde (dd/mm/jjjj):   2026-12-31
Verlenging mogelijk:   JA
2 jaar + 1 + 1 jaar  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-06-16  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-06-16
Plaatselijke tijd:   10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-05-10

Scroll to Top