Marché Public

IMOG

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 13/12/2019

DETAIL

IMOG | Leveren en plaatsen van diftaruitrusting (weegbruggen, detectielussen, slagbomen, badgelezers, automatische registratie,...) op diftarrecyclageparken te IMOG (Rollegem, Heule en Imog Harelbeke) N° 539774
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: IMOG
Postadres: Kortrijksesteenweg 264 ,BE-8530 Harelbeke
Contactpersoon: De heer Jeroen De Craemere
Tel: +32 56716117
Fax: +32 56710985
E-mail: Jeroen.decraemere@imog.be
Internetadres(sen): www.imog.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: IMOG
Postadres: Kortrijksesteenweg 264 ,BE-8530 Harelbeke
Contactpersoon: De heer Jeroen De Craemere
Tel: +32 56716117
Fax: +32 56710985
E-mail: Jeroen.decraemere@imog.be
Internetadres(sen): www.imog.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren en plaatsen van diftaruitrusting (weegbruggen, detectielussen, slagbomen, badgelezers, automatische registratie,.) op diftarrecyclageparken te IMOG (Rollegem, Heule en Imog Harelbeke) 
Referentienummer: 2019/008
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 30000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Leveren en plaatsen van diftaruitrusting (weegbruggen, detectielussen, slagbomen, badgelezers, automatische registratie,.) op diftarrecyclageparken te IMOG (Rollegem, Heule en Imog Harelbeke).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
diftaruitrusting recyclagepark Rollegem 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: recyclagepark Rollegem
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-05-04
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
diftaruitrusting recyclagepark Heule 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: recyclagepark IMOG Heule
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-06-01
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
diftaruitrusting recyclagepark Imog Harelbeke 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: recyclageparken IMOG (Rollegem, Heule en Imog Harelbeke
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-05-18
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 4

II.2.1. Benaming
software diftar recyclageparken IMOG regio 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: recyclageparken IMOG
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-06-08
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:
1. minimum 3 referenties

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-15 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-07-13
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-01-15
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: De aanbieder kan zich ter plaatse van de werkomstandigheden vergewissen. Hiervoor dient er een afspraak gemaakt te worden met Jeroen De Craemere (tel 056/71 61 17).De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Griffie van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-11

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top