Imog

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 24/03/2023

DETAIL

Imog | Inzameling en verwerking van afgedankte matrassen in IMOG regio
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  IMOG
Postadres :  Kortrijksesteenweg 264 , BE- 8530  Harelbeke
Contactpersoon:  De heer Jeroen De Craemere
Tel:   +32 56716117
Fax:   +32 56710985
E-mail:   Jeroen.decraemere@imog.be
Internetadres(sen):   www.imog.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Inzameling en verwerking van afgedankte matrassen in IMOG regio  
Referentienummer:   2023/008
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90510000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE254
Voornaamste plaats van uitvoering:   Imog regio
II.2.4. Beschrijving
Inzameling en verwerking van afgedankte matrassen in IMOG regio  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Niet gespecifieerd  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s.
Eventuele minimumeisen:
1. minimale jaarlijkse omzet: 1.200.000 euro
minimale jaarlijkse omzet gerelateerd aan de activiteiten van ontmanteling en recyclage van afgedankte matrassen bedraagt: 600.000 euro
2. 1.200.000 euro per schadegeval

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.2. Een bewijs van registratie als vervoerder; een bewijs van registratie van inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar voor de betreffende afvalstoffen. 3. Milieuvergunning verwerker en nodige vergunningen en erkenningen voor de ontmanteling van matrassen4. Recyclagepercentage (zie definitie recyclage)

Eventuele minimumeisen:
1. 3
2. Homologatie van Valumat
3. Homologatie van Valumat
4. – minstens gemiddeld 50% bij de start van de opdracht
– minstens gemiddeld 70 % vanaf 2025
– minstens gemiddeld 85% vanaf 2027

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-04-26  11:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-10-23
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2023-04-26
Plaatselijke tijd:   11:30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Griffie van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel (Etterbeek)

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-22

Scroll to Top