Informatie Vlaanderen

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 05/04/2019

DETAIL

Informatie Vlaanderen | Bijhouding binnengebieden van het Grootschalig ReferentieBestand (GRB) N° 510082
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Informatie Vlaanderen
Postadres: Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 110,BE-9000 Gent
Tel: +32 92761579
E-mail: aiv_overheidsopdrachten@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338162

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bijhouding binnengebieden van het Grootschalig ReferentieBestand (GRB) 
Referentienummer: AIV-BIN/2019/0401-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71354100
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Bijhouding binnengebieden van het Grootschalig ReferentieBestand (GRB)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Bijhouding binnengebieden 
II.2.7. Looptijd
7 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Maximaal drie keer verlengbaar met telkens 1 jaar en dit op uitdrukkelijke wijze 

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-30 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-04-30
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-04

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]