Infrabel Asset Management – Area North-west

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 25/07/2022

DETAIL

Infrabel Asset Management – Area North-west | Area North-West: 57/33/3/22/006 - Vernieuwen van de treindetectie op L69
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT – NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Infrabel Asset Management – Area North-West
Postadres :  Koningin Maria-Hendrikaplein 2, BE- 9000  Gent
Contactpersoon:  Sofie De Lange
Tel:   +32 92426058
E-mail:   sofie.delange@infrabel.be
Internetadres(sen):   www.infrabel.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=443827

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Area North-West: 57/33/3/22/006 – Vernieuwen van de treindetectie op L69  
Referentienummer:   I-I.NW-57/33/3/22/006-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45234115
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
– Het vervangen van alle 50 Hz spoorstroomkringen en korte spoorstroomkringen door toonfrequente spoorstroomkringen;
– Het aanleggen van de aardingslussen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE253
Voornaamste plaats van uitvoering:   Ieper en Poperinge
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek  
II.2.7. Looptijd
150   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: 4 of hoger, ondercategorie: P2

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-14  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-09-14
Plaatselijke tijd:   11:00
Adres:   via e-Tendering

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
– De opdrachtsdocumenten (bestek en bijlagen) zijn gratis te downloaden op https://enot.publicprocurement.be. We raden u ten stelligste aan om u te registreren. Op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventuele addenda, verbeterberichten, aanvullende informatie.- Door zich kandidaat te stellen en/of door in te schrijven op de huidige opdracht, erkennen de kandidaten en inschrijvers dat zij kennis genomen hebben van de gedragscode voor de leveranciers en aannemers van Infrabel en verbinden zij zich ertoe om de bepalingen ervan na te leven. Deze gedragscode kan geraadpleegd worden op de site www.infrabel.be onder de rubriek “Business – Leveranciers en aannemers”.- In het kader van deze opdracht maakt Infrabel gebruik van e-Tendering voor alle fases van de plaatsingsprocedure.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
E-mail:   info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen):   www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Zie artikel 23 van de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-26