Marché Public

INFRABEL – Direction Asset Management – Area North-East

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 12/01/2020

DETAIL

INFRABEL – Direction Asset Management – Area North-East | Bestek 57/53/2/19/019 - L36C1 Aanleggen van een bufferbekken te Nossegem N° 501038
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT – NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Infrabel – Directie Asset Management – Area North-East
Postadres: Koningin Astridplein 27,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Jeroen Hoeben
Tel: +32 490525208
E-mail: 51m05.aanneming@infrabel.be
Internetadres(sen): www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=361025

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bestek 57/53/2/19/019 – L36C1 Aanleggen van een bufferbekken te Nossegem 
Referentienummer: I-I.NO-5753219019-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232450
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De aanneming omvat voornamelijk:
 De uitbraak van het bestaande ondergrondse bufferbekken;
 De uitbraak van de bestaande knijpleiding op de Kleine Beek;
 De bouw van een nieuwe kopmuur met knijpleiding ter plaatse van de instroom van het nieuwe open bufferbekken;
 Het nodige grondwerk (uitgravingen en aanvullingen) voor het aanleggen van een nieuw open bufferbekken.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Nossegem
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek 
II.2.7. Looptijd
40 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Categorie G, klasse 3 of hoger

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-27 10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-02-27
Plaatselijke tijd: 10:30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De uitvoeringstermijn bedraagt 40 werkdagen. De opdrachtdocumenten (bestek en bijlagen) zijn gratis te downloaden op : https://enot.publicprocurement.be.Wij raden u ten stelligste aan om u te registreren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventueleaddenda, verbeteringsberichten, aanvullende informatie, enz.Door zich kandidaat te stellen en/of door in te schrijven op de huidige opdracht, erkennen de kandidaten en inschrijvers dat zijkennis hebben genomen van de gedragscode voor de leveranciers en aannemers van lnfrabel en verbinden zijzich ertoe om debepalingen ervan na te leven. Deze gedragscode kan geraadpleegd en gedownload worden op de site www.infrabel.be onder derubriek “Professionals – Gedragscode en veiligheid”.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Zie artikel 23 van de wet van 17/06/2013 betreffende demotivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzakeoverheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-13

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top