Instituut Voor Tropische Geneeskunde

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 15/09/2022

DETAIL

Instituut Voor Tropische Geneeskunde | Kalibraties van diverse toestellen
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Instituut voor Tropische Geneeskunde
Postadres :  Nationalestraat 155, BE- 2000  Antwerpen
Contactpersoon:  Mevrouw Liesbeth Kempeneers
Tel:   +32 32476502
E-mail:   lkempeneers@itg.be
Internetadres(sen):   www.itg.be  
Adres van het kopersprofiel:  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Aankoopdienst
Postadres :  Nationalestraat 155, BE- 2000  Antwerpen
Contactpersoon:  Mevrouw Liesbeth Kempeneers
Tel:   +32 32476502
Fax:   +32 32476504
E-mail:   lkempeneers@itg.be
Internetadres(sen):   www.itg.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
kalibraties van diverse toestellen  
Referentienummer:   AKD-0071
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  50433000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Voorwerp van deze diensten: Het uitvoeren van kalibraties van diverse toestellen gedurende 4 jaar, opgedeeld in 4 percelen (zie verder).
Plaats van dienstverlening: Instituut voor Tropische Geneeskunde, 2000 Antwerpen
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
Perceel 1 “Micropipetten”
Perceel 2 “CMS Sondes”
Perceel 3 “Balansen”
Perceel 4 “Thermocyclers”
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Micropipetten  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Instituut voor Tropische Geneeskunde, Nationalestraat 155 te 2000 Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
CMS Sondes  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Instituut voor Tropische Geneeskunde, Nationalestraat 155 te 2000 Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   3

II.2.1. Benaming
Balansen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Instituut voor Tropische Geneeskunde, Nationalestraat 155 te 2000 Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   4

II.2.1. Benaming
Thermocyclers  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Instituut voor Tropische Geneeskunde, Nationalestraat 155 te 2000 Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.* Een recent (max 6 maanden oud op de datum van opening van de offertes) uittreksel uit het strafregister, op naam van de vennootschap, evenals voor alle aangedragen onderaannemers, dient te worden toegevoegd aan de offerte.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een verklaring betreffende de totale omzet en, in voorkomend geval, de deelomzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp uitmaakt van de opdracht, voor de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn activiteit is begonnen.
Eventuele minimumeisen:
1. De inschrijver dient voor deze periode minimaal over een omzet van 1 000 000 EUR excl. BTW tijdens de laatste drie beschikbare boekjaren en binnen de betreffende bedrijfsactiviteit van het beschouwde perceel te beschikken.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. 1 Een lijst van de voornaamste soortgelijke diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de Deze referenties dienen minimaal volgende informatie te bevatten: – opdrachtgever (de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren) – looptijd project (effectieve contractperiode) – financiële omvang – beschrijving van de implementatiefase (inhoudelijk en qua timing) – een attest van goede uitvoering, ondertekend door de opdrachtgever in kwestie. 2. Alle CV’s, met vermelding van geldige certificaten en diploma’s, van het voorgestelde projectteam. Bij de verantwoordelijke van het projectteam dienen tevens duidelijke contactgegevens vermeld te worden.

Eventuele minimumeisen:
1. De inschrijver beschikt over minimaal 3 referenties betreffende dienstverleningen, soortgelijk in omvang en in onderwerp aan degene beschouwd in het betreffende perceel, gedurende de afgelopen drie jaar.
2. /

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-29  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2022-12-28
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-09-29
Plaatselijke tijd:   10:00
Adres:   Zaal Broden

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbanken en Hoven van Antwerpen,  BE  nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-13

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]